Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec

 

 Dnia 1 lipca 2013 r. wprowadzony zostanie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym Gmina Nowogrodziec przejmuje obowiązki z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone w uchwale nr XXX/226/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012r.

Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte z przedsiębiorcami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych Mieszkańcy powinni rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Ponieważ są to umowy cywilno-prawne, ostateczne decyzje należą do osób je zawierających.

Rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów następuje tylko na wyraźny, pisemny wniosek uwzględniający okres wypowiedzenia wynikający z umowy. W przypadku jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowę należy ostatecznie wypowiedzieć w maju 2013 r.

Kwestie zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, o których mowa powyżej reguluje Kodeks Cywilny.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Relich

 

Załącznik wzór wypowiedzenia