lokalizacja pszok

 

PSZOK zd

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w NOWOGRODŹCU

I. Zasady ogólne:

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu , zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Nowogrodźcu prowadzony jest przez Gminę Nowogrodziec , a obsługiwany  przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
3. Z PSZOK-u odpady odbiera Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
4. PSZOK w Nowogrodźcu czynny jest :

Poniedziałek - od godz. 9.00 do 17.00

Wtorek - od godz. 09.00 do 17.00

Środa – nieczynne

Czwartek - od godz. 09.00 do 17.00

Piątek - od godz. 09.00 do 17.00

Sobota – od godz. 08.00 do 15.00

 

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny!


5. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z terenu Gminy Nowogrodziec
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik ZGiUK Sp. z o. o   z  Lubania.
7. Przyjęcieodpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.
8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika.

II. Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów:

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne dostarczone przez  właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec, uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na rzecz Gminy Nowogrodziec.
2. Odpady dostarczone do PSZOK mają być posegregowane (wydzielone rodzajowo) oraz właściwie zabezpieczone.
3. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
4. Odpady komunalne problemowe płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania nie mogą być uszkodzone i mają zawierać etykiety.
5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie nw. odpady w ilościach detalicznych nie wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej/ przemysłowej:

 •  Szkło;
 •  Papier;
 •  Metale;
 •  Tworzywa sztuczne;
 •  Opakowania wielomateriałowe; (tetrapaki są odbierane w workach w ramach tworzyw sztucznych),
 •  Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;
 •  Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu (cegła, beton);
 •  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 •  Zużyte żarówki;
 •  Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 •  Zużyte opony z samochodów osobowych;
 •  Zużyte baterie i akumulatory;
 •  Tekstylia i odzież;
 •  Problemowe odpady komunalne (m.in. puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyteProblemowe odpady komunalne (m.in. puszki po   farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).

6. Osoby dostarczające odpady wymienione w pt. 5, same ładują je do odpowiednio oznaczonych kontenerów, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach.
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 •  Odpady zawierające azbest,
 •  Szyby samochodowe,
 •  Szkło zbrojone i hartowane,
 •  Zmieszane odpady komunalne,
 •  Części samochodowe,
 •  Odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 •  Padłe zwierzęta,
 •  Papa,
 •  Styropian,
 •  Oleje lub inne substancje w nieoznakowanych , nieoryginalnych pojemnikach,
 •  Przeterminowane leki.

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

 •  stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
 •  stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
 •  stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów problemowych.

9. Fakt nie przyjęcia odpadów zostaje zidentyfikowany i zaewidencjonowany w dokumentacji prowadzącego PSZOK.

III. Magazynowanie i ewidencjonowanie odpadów:

Odpady odebrane z PSZOK przewożone są do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH – OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca .

Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 •  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się :

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (Uwaga - opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, który w dniu wejścia w życie ustawy /1 stycznia 2012 r./ posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych) oraz
 2.  oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1.  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2.  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3.  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Burmistrz Nowogrodźca, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

UWAGA!
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą mogli wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, będą musieli uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.

Załączniki:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .

Pobierz

 2. Oświadczenie.

Pobierz

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU  GMINY NOWOGRODZIEC

Pobierz

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 250)

Burmistrz Nowogrodźca

przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka 8,
59-800 Lubań

 1. Miejsce zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych – MBP
w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich
ul. Bazaltowa 1
59-800 Lubań

 1. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,93 %.
 2. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 100%.
 3. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania – 44,78 %

 4. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych

Ul. Strzelecka 24

59-730 Nowogrodziec

(przy oczyszczalni miejskiej w Nowogrodźcu)

 1. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3)), wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec, prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca:
 1. 1)Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu59-700 Bolesławiec
 2. 2)SIMEKO Sp. z o.o.58-506 Jelenia Góra
 3. 3)Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.59-800 Lubań
 4. 4) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY" Sp. z o.o.59-623 Lubomierz54-530 Wocław

67-100 Kiełcz

Pozostałe podmioty zlokalizowane na terenie Gminy Nowogrodziec zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3)):


1) Apteka w CENTRUM
ul. Rynek 3/1
59-730 Nowogrodziec
Na terenie Gminy Nowogrodziec zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny zbierany jest również w formie mobilnych zbiórek.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Mając na uwadze analizę dotyczącą segregacji odpadów komunalnych odnotowano jej spadek w naszej gminie.

Większość z Nas zaczęła prowadzić wzorową selekcję odpadów, przyczyniając
się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów. Prowadzenie segregacji przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

Pragnę również poinformować, że będą prowadzone kontrole przez Straż Miejską
w Nowogrodźcu oraz pracowników Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu.

W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów komunalnych w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak jak za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W trosce o nasze środowisko, jak również obniżanie kosztów odbioru i wywozu odpadów komunalnych, apeluję:  

Segregujmy odpady!

Liczę na Państwa i serdecznie dziękuję za dotychczasowe działania całej społeczności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

                                                   Burmistrz Nowogrodźca

                                                       Robert Marek Relich