LOKALIZACJA

                                                        lokalizacja pszok

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w NOWOGRODŹCU

 I. Zasady ogólne:

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu , zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Nowogrodźcu obsługiwany jest przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
3. Z PSZOK-u odpady odbiera Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
4. PSZOK w Nowogrodźcu czynny jest :

- poniedziałek – 09:00 -17:00
- wtorek - 09:00 -17:00
- środa – nieczynne
- czwartek - 09:00 -17:00
- piątek - 09:00 -17:00
- soboty – 08:00 -16:00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
5. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z terenu Gminy Nowogrodziec
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik ZGiUK Sp. z o.o.
7. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.

II. Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów:

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec , legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub dokumentem potwierdzającym uiszczenie na rzecz Gminy Nowogrodziec opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.
2. Odpady dostarczone do PSZOK mają być posegregowane (wydzielone rodzajowo) oraz właściwie zabezpieczone.
3. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
4. Odpady komunalne problemowe płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania nie mogą być uszkodzone i mają zawierać etykiety.
5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie nw. odpady w ilościach detalicznych nie wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej:

 •  Szkło;
 •  Papier;
 •  Metale;
 •  Tworzywa sztuczne;
 •  Opakowania wielomateriałowe;
 •  Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;
 •  Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu (cegła, beton);
 •  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 •  Zużyte żarówki;
 •  Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 •  Zużyte opony z samochodów osobowych;
 •  Zużyte baterie i akumulatory;
 •  Tekstylia i odzież;

 Problemowe odpady komunalne (m.in. puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).
6. Odpady wymienione w punkcie 5. zbierane są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, bądź w wyznaczonych miejscach.
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 •  odpady zawierające azbest,
 •  szyby samochodowe,
 •  szkło zbrojone i hartowane,
 •  zmieszane odpady komunalne,
 •  części samochodowe,
 •  odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 •  padłe zwierzęta,
 •  papa,
 •  styropian,
 •  przeterminowane leki.

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

 •  stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
 •  stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
 •  stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

9. Fakt nie przyjęcia odpadów zostaje zidentyfikowany i zaewidencjonowany w dokumentacji prowadzącego PSZOK.

III. Magazynowanie i ewidencjonowanie odpadów:

Odpady odebrane z PSZOK przewożone są do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                          

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm.)
Burmistrz Nowogrodźca
przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka 8
59-800 Lubań

2. Miejsce zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich
ul. Bazaltowa 1
59-800 Lubań

3. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2012 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 10,2 %.

4. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2012 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 49%.

5. Osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 52%.

6. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Strzelecka 24
59-730 Nowogrodziec
(przy oczyszczalni miejskiej w Nowogrodźcu)

Podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka 8
59-800 Lubań

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: wielkogabaryty, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, gruz budowlany, odpady ulegające biodegradacji, baterie i akumulatory, zużyte świetlówki i żarówki, odpady i opakowania po chemikaliach itp.

7. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3)), wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec, prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca:

1) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY" Sp. z o.o.
ul. Kargula i Pawlaka 16,
59-623 Lubomierz
2) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu
ul. Staszica 6,
59-700 Bolesławiec
3) Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka 8,
59-800 Lubań
4) SITA ZACHÓD SP. Z O.O.
ul. Jerzmanowska 13,
54-530 Wocław
5) SIMEKO Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra
6) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe „COM-D" Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor

Pozostałe podmioty zlokalizowane na terenie Gminy Nowogrodziec zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3)):
1) Apteka w CENTRUM
ul. Rynek 3/1
59-730 Nowogrodziec

Adres punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ul. Strzelecka 24
59-730 Nowogrodziec
(przy oczyszczalni miejskiej w Nowogrodźcu)

Na terenie Gminy Nowogrodziec zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny zbierany jest również w formie mobilnych zbiórek.

Sporządziła:
A. Jaworska
referent ds. komunalnych
tel. 757380690