PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH – OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca .

Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 •  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się :

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (Uwaga - opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, który w dniu wejścia w życie ustawy /1 stycznia 2012 r./ posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych) oraz
 2.  oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1.  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2.  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3.  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Burmistrz Nowogrodźca, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

UWAGA!
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą mogli wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, będą musieli uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.

Załączniki:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .

Pobierz

 2. Oświadczenie.

Pobierz

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU  GMINY NOWOGRODZIEC

Pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pobierz

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu prowadzącego działalności

Zakres prowadzenia działalności

Teren objęty prowadzoną działalnością

Data i numer decyzji

1.

Jadwiga Mudrak

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

ul. Mickiewicza 21 B

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 603981138

NIP - 6121069407

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta  Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.1.2014

z dnia 03.03.2014 r.

ważna do 03.03.2024 r.

2.

P.T.U. Mieczysław Brzuchowski

ul. Kolejowa 3

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 608413984

NIP - 6121016575

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta  Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6322.4.2014

z dnia 21.05.2014 r.

ważna do 21.05.2024 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.2.2019 z dnia             23.05.2019 r. (dodanie stacji zlewnej w Bolesławcu)

zmiana: decyzja nr WK.6233.5.2019 z dnia             03.02.2020 r.

3.

SIMEKO Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 42

58-500 Jelenia Góra

Tel.:75 6428065

NIP - 6112485951

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta  Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6220.18.2011.OS

z dnia 28.11.2011 r.

ważna do dnia 01.12.2021 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.1.2015 z dnia             6.05.2015 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.2.2017 z dnia             16.02.2017 r.

4.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

NIP -1180042784

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta  Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.4.2018

z dnia 16.01.2019 r.

ważna do dnia 10.05.2029 r.

5.

WC Serwis Sp. z o.o Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

NIP - 6482730408

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z toalet przenośnych

Teren Gminy i Miasta  Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.6.2015.OS

z dnia 25.01.2016 r.

ważna do dnia 25.01.2026 r.

6.

EKO-TECH Sp. j. A Mierzwa i

W. Kurpaski

ul. Sienkiewicza 116/5

50-347 Wrocław

NIP - 8980005564

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przemysłowych

Gmina Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.1.2018

z dnia 30.07.2018 r.

ważna do dnia 02.08.2028 r.

7.

Hydro-Tech Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3a

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 75 7349600

NIP - 6121631843

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta  Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.3.2019

z dnia 05.09.2019 r.

ważna do dnia 15.09.2029 r.

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLON Roman Kołotyło

Ławszowa 13

59-724 Osiecznica

Tel: 781999946

NIP - 6121074526

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Gmina Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.1.2020

z dnia 26.02.2020 r.

ważna do dnia 04.03.2030 r.

9

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Staszica 6

59-700 Bolesławiec

Tel: 75 7346271

NIP6120004512

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta  Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.5.2020

z dnia 08.01.2021 r.

ważna do 08.01.2031 r.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2014

Pobierz (Uwaga - duży plik! 9,88MB)