Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Pobierz (Uwaga - duży plik - 9,45MB)

Szanowni Państwo,

 

Dnia 1 lipca 2013 r. wprowadzony zostanie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym Gmina Nowogrodziec przejmuje obowiązki z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W uchwale nr XXX/223/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są to nieruchomości służące przede wszystkim innej działalności niż mieszkalna, a więc działalności użytkowej, gospodarczej, społecznej lub publicznej.

Przyjęcie powyższej uchwały wiąże się z powstaniem po stronie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. W przypadku przedmiotowych nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z tymi odpadami, powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty. Zgodnie z delegacją zawartą w art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu w uchwale nr XXX/226/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. ustaliła następujące stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności:

 1. w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie:
  1. 56,80 zł brutto za pojemnik 80 l;
  2. 78,00 zł brutto za pojemnik 110 l;
  3. 85,20 zł brutto za pojemnik 120 l;
  4. 99,40 zł brutto za pojemnik 140 l;
  5. 170,40 zł brutto za pojemnik 240 l;
  6. 255,60 zł brutto za pojemnik 360 l;
  7. 355,00 zł brutto za pojemnik 500 l;
  8. 468,60 zł brutto za pojemnik 660 l;
  9. 546,70 zł brutto za pojemnik 770 l;
  10. 781,00 zł brutto za pojemnik 1100 l.
 2. w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie:
  1. 28,40 zł brutto za pojemnik 80 l;
  2. 39,00 zł brutto za pojemnik 110 l;
  3. 42,60 zł brutto za pojemnik 120 l;
  4. 49,70 zł brutto za pojemnik 140 l;
  5. 85,20 zł brutto za pojemnik 240 l;
  6. 127,80 zł brutto za pojemnik 360 l;
  7. 177,50 zł brutto za pojemnik 500 l;
  8. 234,30 zł brutto za pojemnik 660 l;
  9. 273,35 zł brutto za pojemnik 770 l
  10. 390,50 zł brutto za pojemnik 1100 l.

Zgodnie z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są w terminie do 30 kwietnia 2013 r. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu         ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec za pomocą poczty lub osobiście (Punkt Obsługi Interesanta, pok. nr 11 na parterze). Przedmiotową deklarację należy wypełnić zgodnie z dołączonym objaśnieniem.

Informuję jednocześnie, iż opłata wykazana deklaracji dotyczy jedynie odpadów komunalnych, przez które należy rozumieć, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady inne (produkcyjne, opakowaniowe, niebezpieczne) właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek zagospodarować stosując odrębne przepisy, a w szczególności przepisy ustawy o odpadach.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

 (-) Robert Relich

 

Deklaracje

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec

 

 Dnia 1 lipca 2013 r. wprowadzony zostanie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym Gmina Nowogrodziec przejmuje obowiązki z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone w uchwale nr XXX/226/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012r.

Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte z przedsiębiorcami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych Mieszkańcy powinni rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Ponieważ są to umowy cywilno-prawne, ostateczne decyzje należą do osób je zawierających.

Rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów następuje tylko na wyraźny, pisemny wniosek uwzględniający okres wypowiedzenia wynikający z umowy. W przypadku jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowę należy ostatecznie wypowiedzieć w maju 2013 r.

Kwestie zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, o których mowa powyżej reguluje Kodeks Cywilny.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Relich

 

Załącznik wzór wypowiedzenia

 

 

UCHWAŁA nr VI/21/15 z dnia 9 lutego 2015 r.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXII/144/16 z dnia 29 marca 2016 r.w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXIV/166/16 z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXIV/167/16 z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/115/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzieci zagospodarowania tych odpadów Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/116/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/117/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/118/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/119/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec Pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec- tekst po zmianach Pobierz

UCHWAŁA NR XLI/295/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA NR XL/281/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA Nr XXXIV/244/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/223/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/224/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/225/12 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/226/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/228/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec Pobierz

system

Nowy system gospodarki odpadami w Gminie >>>