Vytisknout
Zobrazeno: 33799

 

LOKALIZACJA

                                                        lokalizacja pszok

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w NOWOGRODŹCU

 I. Zasady ogólne:

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu , zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Nowogrodźcu obsługiwany jest przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
3. Z PSZOK-u odpady odbiera Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
4. PSZOK w Nowogrodźcu czynny jest :

- poniedziałek – 09:00 -17:00
- wtorek - 09:00 -17:00
- środa – nieczynne
- czwartek - 09:00 -17:00
- piątek - 09:00 -17:00
- soboty – 08:00 -16:00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
5. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z terenu Gminy Nowogrodziec
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik ZGiUK Sp. z o.o.
7. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.

II. Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów:

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec , legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub dokumentem potwierdzającym uiszczenie na rzecz Gminy Nowogrodziec opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.
2. Odpady dostarczone do PSZOK mają być posegregowane (wydzielone rodzajowo) oraz właściwie zabezpieczone.
3. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
4. Odpady komunalne problemowe płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania nie mogą być uszkodzone i mają zawierać etykiety.
5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie nw. odpady w ilościach detalicznych nie wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej:

 Problemowe odpady komunalne (m.in. puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).
6. Odpady wymienione w punkcie 5. zbierane są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, bądź w wyznaczonych miejscach.
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

9. Fakt nie przyjęcia odpadów zostaje zidentyfikowany i zaewidencjonowany w dokumentacji prowadzącego PSZOK.

III. Magazynowanie i ewidencjonowanie odpadów:

Odpady odebrane z PSZOK przewożone są do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.