INFORMACJA

o dofinansowaniu kosztów kształcenia

młodocianych pracowników przysługującym pracodawcom,

którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę

w celu przygotowania zawodowego

(nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy)

 

Uwaga: Ważne

 

W związku z wejściem w życie z dniem 15 listopada 2014 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r. poz. 1543) PRACODAWCA ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika POWINIEN przedłożyć wraz z wnioskiem nowy wzór – formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do w/w rozporządzenia.

 

Dofinansowanie  młodocianych

Zał.Nr 1 Wniosek o dofinansowanie

Zał. Nr 2 Ośw.i wykaz otrz. pomocy

Zał. Nr 3 Formularz - de minimis i instrukcja

Zał. Nr 4  Oświadczenie o powiazaniych jednostkach gospodarczych

Zał. nr 5 Oświadczenie o kumulacji pomocy de minimis

Zał. Nr 6 Zawiadomienie o zawarciu umowy