lokalizacja pszok

 

PSZOK zd

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w NOWOGRODŹCU

I. Zasady ogólne:

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu , zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Nowogrodźcu prowadzony jest przez Gminę Nowogrodziec , a obsługiwany  przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
3. Z PSZOK-u odpady odbiera Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
4. PSZOK w Nowogrodźcu czynny jest :

Poniedziałek - od godz. 9.00 do 17.00

Wtorek - od godz. 09.00 do 17.00

Środa – nieczynne

Czwartek - od godz. 09.00 do 17.00

Piątek - od godz. 09.00 do 17.00

Sobota – od godz. 08.00 do 15.00

 

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny!


5. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z terenu Gminy Nowogrodziec
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik ZGiUK Sp. z o. o   z  Lubania.
7. Przyjęcieodpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.
8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika.

II. Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów:

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne dostarczone przez  właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec, uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na rzecz Gminy Nowogrodziec.
2. Odpady dostarczone do PSZOK mają być posegregowane (wydzielone rodzajowo) oraz właściwie zabezpieczone.
3. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
4. Odpady komunalne problemowe płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania nie mogą być uszkodzone i mają zawierać etykiety.
5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie nw. odpady w ilościach detalicznych nie wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej/ przemysłowej:

 •  Szkło;
 •  Papier;
 •  Metale;
 •  Tworzywa sztuczne;
 •  Opakowania wielomateriałowe; (tetrapaki są odbierane w workach w ramach tworzyw sztucznych),
 •  Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;
 •  Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu (cegła, beton);
 •  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 •  Zużyte żarówki;
 •  Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 •  Zużyte opony z samochodów osobowych;
 •  Zużyte baterie i akumulatory;
 •  Tekstylia i odzież;
 •  Problemowe odpady komunalne (m.in. puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyteProblemowe odpady komunalne (m.in. puszki po   farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).

6. Osoby dostarczające odpady wymienione w pt. 5, same ładują je do odpowiednio oznaczonych kontenerów, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach.
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 •  Odpady zawierające azbest,
 •  Szyby samochodowe,
 •  Szkło zbrojone i hartowane,
 •  Zmieszane odpady komunalne,
 •  Części samochodowe,
 •  Odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 •  Padłe zwierzęta,
 •  Papa,
 •  Styropian,
 •  Oleje lub inne substancje w nieoznakowanych , nieoryginalnych pojemnikach,
 •  Przeterminowane leki.

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

 •  stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
 •  stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
 •  stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów problemowych.

9. Fakt nie przyjęcia odpadów zostaje zidentyfikowany i zaewidencjonowany w dokumentacji prowadzącego PSZOK.

III. Magazynowanie i ewidencjonowanie odpadów:

Odpady odebrane z PSZOK przewożone są do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.