Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

(nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy)

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż w poniższym linku znajduje się informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji procedury udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownik

 

Podstawa prawna:

 

 • art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 210),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz.U. z 2018r., poz. 362),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis                         (Dz.U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm., oraz z 2014r., poz. 1543),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096).

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu pracy.

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Pracodawcy zobowiązani są na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r., Nr 53, poz. 232 ze zm.) do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem.

Zawiadomienie to stanowi podstawę dla Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu o wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przydziału środków finansowych.                                

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o pisemne informowanie Burmistrza Nowogrodźca o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.                           

 

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 ze zm.) istnieje możliwość dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie gminy Nowogrodziec.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu – do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wymagane dokumenty.

 

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę  o pracę (dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy – umowa o pracę).
 2. Kopię umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego wraz z określeniem rodzaju przygotowania zawodowego (nauka zawodu-zawód lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy-rodzaj pracy) w tym aneksy zmieniające np. okres kształcenia.
 3. Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika potwierdzające okresy zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy lub innych pracodawców.
 4. Kopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub inny dokument potwierdzający ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego.
 5. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo) lub zaświadczenie o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego pracownika wydanego przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu.
 6. Dokumenty potwierdzające krótszy lub dłuższy okres przygotowania zawodowego w przypadku zmiany tego okresu, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy – zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
 7. Kopię zaświadczenia o nadaniu numeru indentyfikacyjnego REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub inny dokument potwierdzający prowadzenie przez pracodawcę działalności gospodarczej, (aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności).
 8. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek
 9. Kopię odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska (najczęściej zawarcie związku małżeńskiego) - jeżeli dokumenty świadczące o kwalifikacjach do nauczania praktycznej nauki zawodu wydane były na nazwisko panieńskie.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 11. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis (wraz z kserokopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych).
 12. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 13. Kopie lub odpisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 1, 2 kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

Formularz de minimis.

 

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w nowym w/w rozporządzeniu Komisji (UE).

W celu dostosowania zakresu informacji, które powinny zostać przekazane Burmistrzowi Nowogrodźca jako podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis przez podmiot ubiegający się o taką pomoc do przepisów rozporządzenia Komisji (UE), Rada Ministrów zmieniła przepisy krajowe rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311, oraz z 2013r., poz. 276).

Wprowadzono wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Wzór Formularza stanowi załącznik do znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów.                   

Od 01 lipca 2014 roku przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362) do przedłożenia na formularzu dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Bez zmian pozostają wymagania wobec wnioskodawców wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362) tj., że podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz  z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Burmistrz Nowogrodźca nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - (Dz.U. z 2018r., poz. 362).

Miejsce złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami.

Kompletną dokumentację (wniosek + załączniki) wraz z oryginałami do wglądu należy składać w Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, adres: ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec.

 

Robert Marek Relich

 Burmistrz Nowogrodźca

 

 

Załączniki: