zdjęcie PGN STRONA WWW

 

Dnia 16 września 2015r. w Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu odbyło się drugie szkolenie w ramach realizowanego projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec”. W związku z koniecznością wdrożenia i realizacją Planu uczestnikami szkolenia byli pracownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Podczas szkolenia Wykonawca projektu Firma EKO-TEAM Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca przedstawił opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej, wyniki bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy i Miasta Nowogrodziec, działania Planu wraz z efektem ekologicznym oraz sposób ich realizacji, system monitoringu.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii – producentów, dostawców i odbiorców.

Na opracowanie PGN Gmina Nowogrodziec otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i Miasta Nowogrodziec na uzyskanie dofinansowania na zadania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 Projekt współfinansowany jest przez UnięEuropejskąze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura Środowisko.

logo PGN