nie ma lipy na Asnyka zd małe

Po długich przygotowaniach rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej – ul. A. Asnyka oraz odcinka ul. Lipowej w Nowogrodźcu.

Ulica Adama Asnyka w Nowogrodźcu jest jedną z głównych arterii miasta łączącą drogi powiatowe, tj. ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza. Należy do sieci połączeń centralnych w Nowogrodźcu o silnym stopniu natężenia ruchu. Wskutek wieloletniej intensywnej eksploatacji stan techniczny drogi sukcesywnie się pogarszał, co bezpośrednio przekładało się na stopniowe ograniczenie jej przepustowości.

W ostatnim czasie kierowcom i pieszym doskwierały coraz liczniejsze uszkodzenia drogi. W miejscach uszkodzeń powstały zapadnięcia, tzw. koleiny, licznie wystające studzienki ściekowe stanowiły zagrożenie dla aut, a nawierzchnia posiadała niezliczone ślady remontów cząstkowych. Gruntowna przebudowa będzie dotyczyła również chodnika, którego stare i nierówne płyty stwarzały niebezpieczeństwo dla pieszych.
Celem przebudowy jest kompleksowa poprawa stanu infrastruktury drogi gminnej ul. A. Asnyka, która w bezpośrednim efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych. Oprócz modernizacji nawierzchni, zakres przedsięwzięcia obejmuje uporządkowanie oznakowania poziomego (znaki) i pionowego (nowe przejścia dla pieszych), co w szczególności przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, w tym osób niepełnosprawnych odwiedzających zlokalizowany przy ul. Asnyka Ośrodek Zdrowia, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.
Przy ul. A. Asnyka znajduje się osiedle mieszkaniowe, które skupia największą grupę mieszkańców Nowogrodźca, a na pobliskiej działce niedawno rozpoczął działalność duży dyskont handlowy, co przyczyniło się do zwiększenia natężenia ruchu.
W związku z tym w ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę dodatkowego odcinka chodnika.
Biorąc pod uwagę powyższe, w ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia z SMA. Budowa chodnika w z betonowej kostki brukowej oraz przebudowa chodników z płyt betonowych zlikwiduje największe zagrożenie dla pieszych i wyraźnie odseparuje ruch pieszy od ruchu pojazdów. Poprawa oznakowania pionowego oraz wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci przejść dla pieszych oraz azylu ma na celu uspokojenie nasilającego się ruchu drogowego.
Łączna długość modernizowanej ul. Asnyka oraz ul. Lipowej wynosi 0,632 kilometra o szerokości 6 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W dniu 21 lipca 2015 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na roboty budowlane z Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze. Umowa została podpisana na łączną kwotę: 1 411 430,12 zł. Termin wykonania robót to 90 dni od dnia podpisania umowy.
W 2014 roku Gmina Nowogrodziec złożyła wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o dofinansowanie 50% kosztów przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Dotacja ta została nam przyznana.

>>Relacje TV Łużyce<<