Drukuj
Odsłony: 1858

INFORMACJA UM

W wyniku uchwalenia 25 czerwca 2015 roku przez Sejm RP nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dniem 01 stycznia 2016 roku, wejdą w życie istotne zmiany dotyczące podatków. W związku z nowelizacją konieczne będzie podjęcie przez rady gmin szeregu uchwał w celu zapewnienia prawidłowego poboru podatków i opłat lokalnych.

Poniżej przedstawiamy zmiany najistotniejsze, naszym zdaniem, dla mieszkańców i podatników naszej Gminy. Nowelizacja wprowadziła między innymi zmiany wspólne w zakresie ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym. Z początkiem roku wejdzie w życie zasada niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł.

Nowością jest również wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej 100,00 zł, zasada ta obowiązuje również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Nowe przepisy wprowadzają również fakultatywność opłat lokalnych, tj. opłata miejscowa, uzdrowiskowa, targowa, jak i możliwość pobierania opłaty reklamowej. Zmiany w ustawie o podatku rolnym dotyczą między innymi określenia przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i gruntów pod rowami.

Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości i podatku rolnego.