konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji społecznych

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/105/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

>>Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego<<