na strone 410

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. Burmistrz Nowogrodźca przyznał dotację dla następujących organizacji pozarządowych:

Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe:    

LP Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej dotacji (zł)
1. Klub Sportowy Orzeł Gościszów 16.000,00
2. Towarzystwo Sportowe Parzyce 18.300,00
3. Klub Sportowy Piast Wykroty 48.000,00
4. Ludowy Klub Sportowy Sparta w Zebrzydowej 41.400,00
5. Miejski Klub Sportowy Chrobry Nowogrodziec 40.000,00
6. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu 14.000,00
7. Uczniowski Klub Sportowy w Nowogrodźcu 14.000,00

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej kwocie 191.700,00 zł

Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy i tp.

LP Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej dotacji (zł)
1. Stowarzyszenie równych Szans „Bratek” Zgorzelec 1.500,00
2. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu 12.500,00

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej kwocie 14.000,00 zł

Zadanie nr III w zakresie - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze.

LP Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej dotacji (zł)
1. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu 17.300,00
2. Uczniowski Klub Sportowy w Nowogrodźcu 3.500,00
3. ZHP Hufiec Bolesławiec 10.000,00

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej kwocie 30.800,00 zł

   Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umów. W dniu 03.03.2016 r. podpisano umowy z: MKS „Chrobry Nowogrodziec”, KS „Orzeł” Gościszów, TS Parzyce, LKS „Sparta” Zebrzydowa, 07.03.2016r. – „Piast Wykroty”. Kolejne umowy zostaną podpisane niezwłocznie po zaktualizowaniu harmonogramów i kosztorysów.

   Dziękujemy Prezesom organizacji pozarządowych za dotychczasową współpracę i życzymy dobrej współpracy w zakresie realizacji zadań bieżących.

>>Galeria<<