Uroczystość zd

W dniu 3 kwietnia 2016 roku w miejscowości Czerna odbyła się uroczystość uczczenia 70-tej rocznicy osiedlenia się w Czernej, wsi Gminy Nowogrodziec, osadników z terenów byłej Jugosławii.

Organizatorami tej niezwykle podniosłej uroczystości był Sołtys Czernej Józef Potyszka, organizacje pozarządowe wraz z Mieszkańcami sołectwa Czerna. W swoim przemówieniu Pan Józef Potyszka, Sołtys Czernej, gorąco podziękował za udział i pomoc wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości oraz powitał uczestników wydarzenia: Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antoninę Szelechowicz, Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, przedstawicieli oficjalnej delegacji partnerskiej Gminy Srbac na czele z Naczelnikiem Drago Ćirić, Wicestarostę Bolesławieckiego Mariana Haniszewskiego, Prezesa Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka Jana Cołokidzi, Księdza Biskupa Diecezji Banja Luki Franjo Komarica, Księdza Dziekana Krzysztofa Słabickiego, Księdza Proboszcza Zbigniewa Dyla, Księdza Kanonika Edwarda Franczaka, Księdza Kanonika Franciszka Modrzyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej Joannę Mierzwę, Naczelnika OSP w Czernej Jarosława Śliwę, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół Halinę Waniak, Szefa Sztabu 23 Śląskiego Pułku Artylerii ppłka Witolda Zawadzkiego, Dyrektora Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki Ewę Lijewską-Małachowską, wszystkich zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych mieszkańców wsi Czerna.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą koncelebrował Ksiądz Biskup Diecezji Banja Luki Franjo Komarica. Podczas wydarzenia została poświęcona i uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca powrót Polaków do Ojczyzny.

Miejscowość Czerna zamieszkała jest przeważnie przez reemigrantów z byłej Jugosławii, z miejscowości Kunová w Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny. Potrafili się odnaleźć w nowej rzeczywistości, zacząć nowe godne życie z wiarą, nadzieją i miłością. To wszystko było możliwe dzięki mocnej wierze, zasadom moralnym, pracowitości, gospodarności, sile ducha i zaradności polskich osadników. Tradycje przywiezione z tamtych terenów do dziś są przez nich pielęgnowane, zaś ciepłe wspomnienia, przywiązanie do serbskiej kultury zakorzeniły się głęboko w życiu i obyczajach mieszkańców naszej gminy.

Dziękująć zgromadzonym gościom za udział w wydarzeniu, Sołtys Czernej Józef Potyszka wyraził szczególne podziękowania Dowódcy 23 Pułku Artylerii płk Pawłowi Świtalskiemu za oddelegowanie Kompanii Honorowej wraz z pocztem sztandarowym i flagowym oraz asysty przy pomniku, jak również Dyrektorowi Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Ewie Lijewskiej-Małachowskiej za oddelegowanie Orkiestry Dętej oraz wszystkim sponsorom.

Całość wydarzenia zakończył poczęstunek przygotowany przez miejscową społeczność w świetlicy wiejskiej.

Przemówienie podczas uroczystości Pana Józefa Potyszka, Sołtysa Czernej:

Tam marzyli o Tej, o której nie mogli zapomnieć - o Polsce. Nadarzyła się okazja w 1946 roku, opuszczali swoją Kunovę z żalem, zostawiając tu część swojego życia i gospodarstwa, które organizowali i wzbogacali przez tyle lat.
Wyjeżdżali nie wszyscy, duża ich część została na tym cmentarzu pod Motajicą, po których czas zatarł wszystkie ślady. Wyjechali jednak nie ci sami, ale ich potomkowie, tu urodzeni. Jechali, ale nie do dawnego kraju swoich przodków, lecz na ziemie przywrócone Polsce.
Dla nich był to półwieczny skok cywilizacyjny. Byli oszołomieni tym, co tu zastali... Jakże inną rzeczywistość, niż ich przodkowie pod Motajicą.
Przyjechali pociągiem, wychodzili z wagonów zdezorientowani. Kazano im uwierzyć, że to puste miasto i te okoliczne wsie z szyldami pisanymi niemieckimi literami, tak odmienne od tych w Bośni - to Polska. Na serio i na zawsze.
Przywieźli ich do opuszczonej wsi z pięknymi domami, nowoczesnymi zabudowaniami gospodarczymi - to miała być nowa Kunova. Patrzyli na to i wspominali swoje ubogie chaty, w których się wychowali. Potem wchodzili do tych murowanych, przestronnych domów, w których jeszcze pachniało niemieckim życiem - i nie wierzyli... i długo żyli w tej niewierze.
Ale trzeba było zaaklimatyzować się, podjąć gospodarstwa, odbudować infrastrukturę pozostawioną przez Niemców.
Jednak nie było łatwo rozpoczynać życie w tej nowej rzeczywistości. Ale dzięki ich pracowitości i zaradności po latach mogli powiedzieć: "Tu jest Polska właśnie i nasza mała Ojczyzna na ziemi bolesławieckiej."

Zapraszamy do obejrzenia relacji TV Łużyce >>W hołdzie osadnikom<<

Uroczystość pomnik w Czernej

Treść Tablicy:

DZIĘKUJEMY OPATRZNOŚCI BOŻEJ,
KOŚCIOŁOWI – KOTWICY NASZEJ WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI,
ŻE PO 50 LATACH MOGLIŚMY WRÓCIĆ DO POLSKI – ZIEMI NASZEJ OJCZYSTEJ

1946-2016
DLA UCZCZENIA
70 ROCZNICY
POWROTU DO OJCZYZNY
Z BOŚNIACKIEJ KUNOWY I KRESÓW WSCHODNICH
ORAZ OSIEDLENIA SIĘ W CZERNEJ

MIESZKAŃCY WSI CZERNA

CZERNA, 03.04.2016 R.