ogłoszenie1

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec .

Termin konsultacji : 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik Nr1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w formie pisemnej do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul Rynek 1 lub drogą elektroniczną  na adres urzad@nowogrodziec.pl

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Nowogrodźca

(-)Robert Relich

 

Załąćżniki:

1. Projekt programu współpracy z opp  na 2017 r. - 20161007134555222.pdf

2. Formularz konsultacji -  20161007140541185.pdf