INFORMACJA UM projekt budżetu

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca przedłożył Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu projekt budżetu, który jest planem finansowym. Cele i zadania określone w projekcie budżetu, które zostały przedstawione we wnioskach w toku prac planistycznych, są ambitne i spójne z oczekiwaniami Mieszkańców. Są pieniądze na drobne rzeczy, które nie kosztują wiele, a poprawiają znacząco komfort i bezpieczeństwo Mieszkańców. Jest dużo wielkich inwestycji, które przyczynią się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju Nowogrodźca i naszej Gminy. Nie ma pieniędzy na wszystko, ale perspektywa na najbliższy czas jest bardzo dobra, śmiało można planować kolejne przedsięwzięcia, lecz w miarowym tempie.

Słuchać Mieszkańców, angażować do współpracy i zmieniać przez zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny naszą Gminę, być liderem zmian postaw, szczególnej dbałości o jakość życia poprzez inwestycje w ochronę środowiska naturalnego, tworzenie nowych miejsc pracy i współpracę z przedsiębiorcami, inwestowanie w budownictwo wielorodzinne, poszanowanie kultury i dziedzictwa narodowego – to ważne priorytety.

Podstawowe dane, które prezentują parametry planu:
Dochody - 58.127.908,00 zł
Wydatki - 64.308.108,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 13.725.702,45 zł, które zawarte są w poniższej tabeli nr 1.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie - 6.180.200,00 zł zostanie pokryta między innymi z zaoszczędzonych pieniędzy w kwocie blisko 7.200.000,00 zł.

Wiele zadań zaplanowanych będzie współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, które pozyskaliśmy lub zamierzamy pozyskać w konkursach w 2017 roku. Wielką inwestycję realizuje Gmina i Miasto Nowogrodziec poprzez Jednostkę Realizującą Projekt, powołaną do życia w Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu. Jest to drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej z dotacji, która została przyznana na realizację kontraktu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 27 mln zł. Wartość inwestycji szacowana jest na blisko 54 mln zł. Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych w Godzieszowie, Czernej, Nowej Wsi oraz kolejną część Zebrzydowej. Liczymy, że z zaoszczędzonych pieniędzy przystąpimy do budowy kanalizacji sanitarnej w Wykrotach, gdzie nad siecią rozpoczęliśmy prace koncepcyjne do projektowania.

Przedstawione informacje, są tylko częścią obszernego dokumentu planistycznego budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej. Zapraszamy na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, gdzie można zapoznać się z całością projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 >>Wydatki majątkowe na 2017 rok – tabela nr 1<<

>>Czytaj więcej o projekcie budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej<<