Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Szanowni Państwo!
Od pewnego czasu na terenie powiatu bolesławieckiego w województwie dolnośląskim są prowadzone prace polegające na budowie światłowodowych linii i przyłączy telekomunikacyjnych umożliwiających dostęp do szerokopasmowego Internetu. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Oś POPC: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 przygotowany jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie publiczne udzielane jest tylko na tzw. białych plamach NGA – czyli takich obszarach, na których nie istnieje sieć NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna, która umożliwi operatorom telekomunikacyjnym świadczenie wysokiej jakości usług, a w przypadku rozpoznania przez nich wysokiego zapotrzebowania wśród społeczności lokalnych, również dalszej jej rozbudowy. Aktualnie podłączane są adresy mieszkaniowe wskazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Nie uwzględniają one budowy linii kablowej do wszystkich punktów adresowych w miejscowości, jednak umożliwia ona dalszą rozbudowę przez chętnych operatorów.
Projekt współfinansowany ze środków unijnych zakłada budowę ok. 75 km nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie powiatu bolesławieckiego. Infrastruktura umiejscawiana będzie przede wszystkim w pasach drogowych, a tam, gdzie uwarunkowania terenowe na to nie pozwolą, alternatywnie na terenie działek niedrogowych. Czynione przez inwestora uzgodnienia formalno-prawne umożliwiające budowę, obejmą również pozyskiwanie zgód od właścicieli budynków mieszkalnych, do których to inwestor ma obowiązek w ramach dofinansowania doprowadzić światłowód. Zgoda na budowę infrastruktury nie jest zgodą na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Postępujący w ostatnich czasie rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej jest podyktowany koniecznością zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu dla większości mieszkańców kraju oraz poprawy jakości w wielu jego regionach. Dzięki wysiłkowi samorządów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pracy administracji publicznej i dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, wybudowano w ubiegłych latach tzw. autostrady cyfrowe, w tym Dolnośląską Sieć Szerokopasmową. Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest kolejnym etapem cyfryzacji poszczególnych regionów kraju, a przy tym dodatkowym instrumentem służącym pokonywaniu dysproporcji w rozwoju terenów wiejskich i miejskich, które stają się bardziej konkurencyjne i przyjazne mieszkańcom.

Wsparcie władz samorządowych, jak i społeczności lokalnych powoduje, że na terenie powiatu bolesławieckiego będzie możliwa szybka realizacja procesu inwestycyjnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

znaczki do projektu

Źródło: Alias Sp. z o. o.