usuwanie azbestu fot luzna pl

Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec w roku 2017

Burmistrz Nowogrodźca informuje, że Gmina Nowogrodziec zamierza ubiegać się w 2017 roku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. „SYSTEM – Wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu Gmina Nowogrodziec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie gminy.

W związku  z powyższym prosimy zainteresowanych Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec o składanie Deklaracji uczestnictwa w zadaniu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” (deklaracja w załączeniu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pokój nr 3 (parter), która wstępnie będzie kwalifikowała Państwa nieruchomość do usunięcia azbestu.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane ! 

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

 >>DEKLARACJA uczestnictwa w zadaniu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”<<

ogloszenie i deklaracja uczestnictwa 2