Ważne Info dla rolników

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, do dnia 14 lutego 2017 roku Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o płatność za redukcję dostaw mleka za I okres ograniczenia – październik, listopad, grudzień 2016 roku.
O przyznanie pomocy na redukcję dostaw mogli ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 roku dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczyli dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.
Wnioski można składać osobiście do 14 lutego br. do Oddziału Terenowego ARR właściwego dla miejsca zamieszkania producenta mleka lub przesłać pocztą. W przypadku wysyłki listownej decyduje data wpłynięcia wniosku do OT ARR.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego