Szkolny Klub Sportowy zd

Staraniem władz samorządowych Gminy Nowogrodziec pięć szkół podstawowych przystąpiło do realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”. Utworzonych zostało 7 grup ćwiczeniowych. W dodatkowych zajęciach sportowych bierze udział łącznie około 153 uczniów.
Warunkiem przystąpienia do projektu było zapewnienie przez gminę:
- nieodpłatnego udostępnienia obiektów sportowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz niezbędnego sprzętu sportowego,
- wniesienia wkładu finansowego w wysokości 40 zł brutto na rok kalendarzowy za każdą przyjętą grupę.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe, pozyskano środki finansowe w wysokości 19 600,00 zł.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie
od 16 stycznia do 30 listopada 2017 roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.
Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przejdą testy sprawnościowe.
Program „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, poprzez:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
2) poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
3) promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
i młodzieży,
7) optymalizację wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
8) promocję różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu