Ważne Info dla rolników

DROGI ROLNIKU!

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada w art. 43 na użytkowników środków ochrony roślin obowiązek zwrotu pustych opakowań do punktu sprzedaży. Brak spełnienia obowiązku może skutkować nałożeniem na użytkownika kary grzywny. W 2004 r. powstał wspólny i jednolity dla wszystkich użytkowników środków ochrony roślin System odbioru opakowań po tych środkach, zwany Systemem PSOR. W ten sposób producenci i importerzy wyszli naprzeciw wymogom zawartym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem Systemu i nadzoruje, czy działa on prawidłowo.

System PSOR jest skierowany przede wszystkim do rolników. Opiera się na kilku elementach: rolnik oddaje puste opakowanie do punktu sprzedaży, a punkt zbiera je w worki, które są następnie odbierane przez Operatora Systemu, działającego na zlecenie PSOR.

W ramach Systemu zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po innych niebezpiecznych preparatach wykorzystywanych w rolnictwie. Należą do nich nawozy czy produkty biobójcze. Aby opakowanie zostało przyjęte przez punkt sprzedaży, musi być trzykrotnie przepłukane. Popłuczyny można wykorzystać do oprysku. Takie postępowanie pozwala wykorzystać cały produkt, transport pustych opakowań ze sklepu jest dzięki temu bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem.

Opakowań po środkach ochrony roślin nie wyrzucamy razem z odpadami komunalnymi!

Więcej informacji na stronie: www.systempsor.pl 

Mała ulotka 700

Solski Rolnik Plakat

Źródło: Sysytem Zbiórki Opakowań PSOR