INFORMACJA UM

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż uchwałą nr XXXV/234/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 lutego 2017 roku, podjętą na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) zostały zmienione nazwy ulic.
W miejscowości Nowogrodziec:
- ulica „22 Lipca” zmieniła nazwę na „Cypriana Kamila Norwida”.
W miejscowości Wykroty:
- ulica „22 Lipca” zmieniła nazwę na „Główna”.
- ulica „Hanki Sawickiej” zmieniła nazwę na „Kwiatowa”.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rocznik 2017, poz. 1027, z dnia 1 marca 2017 roku.

Nowe nazwy ulic obowiązują od dnia 16 marca 2017 roku, numery porządkowe budynków nie uległy zmianie. Zgodnie z art. 5 powyższej ustawy zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, jak również wolne od opłat są pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych.

>>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - Uchwała nr XXXV/234/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 lutego 2017r.<<