7 września 2017 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie.

W dniu 14 czerwca 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę dotyczącą przebudowy powyższej drogi o długości 615 mb i szerokości 3 m. Droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiącej połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.

Przebudowa polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni, budowę rowów przydrożnych, przebudowę i budowę przepustów oraz saczków poprzecznych z kruszywa.

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 232 000 złotych, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Na przebudowę powyższej drogi otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 126 000,00 złotych.