Pilne prace konserwatorskie Kruzganki zd

Miasto Lomnice nad Popelką razem z miastem Nowogrodziec pod koniec 2016 roku i w 2017 roku przygotowały wspólny projekt transgraniczny „Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec - wspólna podróż w czasie”. Aplikacja projektu zyskała uznanie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Nysa (ERN) i została zatwierdzona, dzięki czemu projekt wszedł w fazę realizacji.

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji mikroprojektu, wspartego 85% dotacją z funduszów z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach funduszu mikroprojektów w Euroregionie Nysa, zostało zaplanowane na 1 lipca 2017 roku, natomiast jego zakończenie na 30 czerwca 2018 roku. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 86.860,63 EUR. Całkowity budżet projektu związanego z inwestycją miasta Lomnice nad Popelką opiewa na 58.570,83 EUR, natomiast miasta Nowogrodziec – 28.289,80 EUR. Wkład grantów unijnych dla obu miast kształtuje sie na poziomie 30.000,00 euro, co jest maksymalnym wsparciem dla osi priorytetowej 2 - Rozwój potencjału zasobów naturalnych i kulturowych. 

Głównym celem zatwierdzonego mikroprojektu jest stworzenie prawdziwego partnerstwa transgranicznego, które będzie stanowiło podstawę dalszego rozwoju i pogłębiania współpracy między dwoma miastami partnerskimi. Celem projektu jest ponadto zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w szczególności restauracja najcenniejszych zabytków w obu miastach. Pozwoli to na skuteczną promocję odrestaurowanych zabytków, a tym samym wspieranie rozwoju obszaru turystycznego. Kompleksowym celem projektu jest wzmocnienie lokalnego rozwoju współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim, zwłaszcza przywrócenie atrakcji kulturalnych, dziedzictwa naszych wspólnych przodków, skuteczna i intensywna promocja w dziedzinie turystyki. Dodatkowym celem projektu jest efekt rewitalizacyjny placu Karlovskiego w Lomnicy i części muru obronnego klasztoru w Nowogrodźcu, co pozwoli na wspieranie lokalnych firm (zakwaterowanie, handel detaliczny, hotelarstwo, usługi pomocnicze). To pozytywnie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w obu miastach i okolicach ze względu na przyrost miejsc pobytu i zwiększone zainteresowanie tymi dwoma miejscami.

Partner wiodący projektu, miasto Lomnice nad Popelką, już w sierpniu 2017 roku zorganizował spotkanie koordynacyjne obu partnerów. Spotkanie, które odbyło się z udziałem przedstawicieli miast Nowogrodziec i Lomnice, przyniosło rezultaty w postaci ustalenia terminów realizacji poszczególnych etapów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem części budowlanej. Uroczyste otwarcie inwestycyjnej częsci projektu planuje się na 21 listopada br. w Czechach. Po stropnie polskiej, otwarcie to nastapi na początku 2018 roku. 

Zakończenie projektu planowane jest na maj 2018 roku.

Wspólna podróż w czasie zdjęcia

znaczki Wspólna podróż w czasie