W 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu, jako operatorem Wojewódzkim programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Zagrodnik – Prezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu i Pana Adama Szymczak – Wiceprezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu a Gminą Nowogrodziec reprezentowaną przez Pana Roberta Relicha - Burmistrza Nowogrodźca o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.

„Szkolny Klub Sportowy” to program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym założeniem dodatkowych zajęć sportowych jest ich różnorodność, dająca możliwość uprawiania wielu sportów. Program jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć i sprawność fizyczną.

Celem programu jest:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia są prowadzone od 29 stycznia do 30 listopada 2018 roku, w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut, dla grup minimum 15-osobowych.

Szkoły z terenu Gminy Nowogrodziec, które przystąpiły do realizacji programu:
1) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców mineralnych w Czernej,
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie,
3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,
4) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
5) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.