Drodzy Mieszkańcy!

          W związku z nasilającymi się przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, informuję, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
      W rozumieniu przepisów ww. ustawy – art. 3 ust. 1 pkt 19, posiadaczem odpadów jest: wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
          Władający powierzchnią ziemi są odpowiedzialni za działania osób trzecich oraz za wynikające z tego tytułu konsekwencje prawne. Szczególnie uczulam właścicieli, oddających w dzierżawę grunty i inne nieruchomości, aby prowadzili bieżące kontrole sposobu eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.
                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca
                                                                                                                                                                                                                                            Robert Relich