waga 410

Na Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu uchwałą nr XIII/91/19 z dnia 22 lipca 2019 roku Radni powołali zespół w następującym składzie: Mirosław Mielnik, Brygida Folęga i Kamil Różnicki, w celu przedstawienia opinii Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu  o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Obywatelskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Ve-to w Nowogrodźcu na podstawie wniosku Leszka Sochy V-ce Prezesa Stowarzyszenia zgłosiło kandydatkę na ławnika - Joannę Świder pełniącą funkcję Prezesa.

Ławnik to przedstawiciel społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, który bierze udział w wydawaniu wyroków przez sąd. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest zagwarantowany w Konstytucji RP, a konkretnie w art.182. Przejawia się on m.in. w udziale ławnika w wymierzaniu sprawiedliwości przez sąd. Ławnik to niezawodowy członek składu orzekającego - obywatel biorący udział w orzekaniu, a nie będący sędzią. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo braku zawodowego przygotowania ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi. Jak zostać ławnikiem? W związku z tym, że ławnik reprezentuje społeczeństwo, kandydatura na ławnika powinna być wysunięta właśnie przez społeczeństwo. Prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz minimum 50 obywateli z czynnym prawem wyborczym zamieszkujący stale na terenie gminy to podmioty, które mogą zgłosić swojego kandydata do rady gminy. Kandydat na ławnika nie może zgłosić się sam.

Do zgłoszenia powinny być dodane odpowiednie dokumenty i uiszczone konkretne opłaty. Kandydat jest również sprawdzany przez komendanta wojewódzkiego lub stołecznego Policji, który udziela odpowiednich informacji. Zgłoszenia dokonuje się do 30 czerwca ostatniego roku kadencji (kadencja trwa cztery lata).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
  • jest nieskazitelnego charakteru; 
  • ukończył 30 lat; 
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 
  • nie przekroczył 70 lat; 
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe (...).

 Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  • duchowni;
  • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  • funkcjonariusze Służby Więziennej;
  • radni gminy, powiatu i województwa.

Po przeprowadzeniu przez Zespół Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu i spełnieniu wszelkich wymogów określonych przepisami Rada Miejska będzie podejmować stosowną uchwałę na podstawie rekomendacji.