Informujemy,
że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”
w Nowogrodźcu ul. Rynek 20
odbędzie się
XVI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

******************************************************************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych;
 2. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;
 4. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości;
 5. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/230/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
 7. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec;
 8. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowogrodziec;
 9. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 10. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<