Informuję, że na podstawie art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 9u  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Nowogrodziec zostanie przeprowadzony przegląd gospodarstw domowych pod kątem:

  1. Częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  2. Właściwej segregacji odpadów komunalnych.
  3. Spalania odpadów w piecach domowych oraz rodzaju i jakości wykorzystywanego opału.

Przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 6 tej samej ustawy w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania tych urządzeń i udokumentowania w formie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jak również okazania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informuję również, że Urząd Miejski w Nowogrodźcu prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków – każdy, kto do tej pory nie zgłosił swojego urządzenia w tutejszym urzędzie, proszony jest o niezwłoczne dokonanie powyższej rejestracji.

Mając na uwadze powyższą ustawę, zgodnie z art. 5 ust. 1 właściciele nieruchomości zapewniają czystość i porządek poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości.

Należy pamiętać również, iż zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach „Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Ponadto Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w art. 4 zakazuje od dnia 1 lipca 2018 r. stosowania :

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                            Robert Relich