OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz   Nowogrodźca
 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 26,10 m², w budynku przy ul. Lubańskiej 2 w Nowogrodźcu, wraz z 1317/10000  udziałem w gruncie w działce nr 251/44 o pow. 0,0121 ha, w obrębie 3 Nowogrodźca:

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta JG1B/00036764/4.
  1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu 02 U/M śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  1. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 25000,00 zł z tego: wartość lokalu 24.308,00 zł - wartość 1317/10000 udziału w gruncie 692,00 zł.
  1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedanyw przetargu ustnym nieograniczonym.
  1. Przetarg odbędzie się dnia 26.03.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń).
  1. Wadium w kwocie 2500,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie do dnia 23.03.2020r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  1. Cena uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy. 
  1. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  1. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95.
  1. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Na zbycie nieruchomości w dniach 12.11.2019r. i 21.01.2020r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.