Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazuje istotne informacje dla Beneficjentów składających wnioski do Programu „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym maksymalnie dwóch lokali mieszkaniowych z wyodrębnionymi księgami wieczystymi.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, takie jak:

 1.   węzeł cieplny,
 2.   pompa ciepła,
 3.   kocioł gazowy kondensacyjny,
 4.   kocioł olejowy kondensacyjny,
 5.   ogrzewanie elektryczne,
 6.   kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa),
 7.   wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termo-modernizacyjnych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

W zależności od miesięcznego dochodu na osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Osoby, chcące skorzystać z pomocy muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania:

 1. W formie dotacji na:
 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),
 • montaż lub modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 1. W formie pożyczki na:
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Przed wypełnianiem wniosku należy posiadać informacje o:

 • Planowanych kosztach całkowitych wg kosztorysu ofertowego
 • Uzyskanych dochodach (do 30.04.2020 r- obowiązuje dochód za 2018 rok).

Aby wysłać wniosek należy:

 1. wejść na stronę WFOSiGW we Wrocławiu,
 2. otworzyć zakładkę pn: portal.wfosigw.wroclaw.pl,
 3. zarejestrować konto,
 4. zalogować się podając e-mail i utworzone hasło,
 5. zapoznać się z warunkami programu,
 6. pobrać i uzupełnić wniosek,
 7. zapisać wniosek na komputerze (ew. zgrać na nośnik typu pendrive i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w celu sprawdzenia),
 8. wysłać poprawnie sporządzony wniosek w wersji elektronicznej PDF (bez załączników) do WFOŚiGW,
 1. wydrukować, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu.

Poprawnie uzupełniony i podpisany wniosek zostanie wysłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze.

Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć wówczas, gdy wersja papierowa wniosku zostanie dostarczona do WFOŚiGW w Jeleniej Górze.