W 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowogrodziec, reprezentowaną przez Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca a Dolnośląską Federacją Sportu, jako operatorem Wojewódzkim programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, reprezentowaną przez Arkadiusza Zagrodnik, Prezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu i Adama Szymczak, Wiceprezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu, o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.

„Szkolny Klub Sportowy” to program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Już po raz czwarty szkoły z terenu Gminy Nowogrodziec wezmą udział w realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym założeniem dodatkowych zajęć sportowych jest ich różnorodność, dająca możliwość uprawiania wielu sportów. Program jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć i sprawność fizyczną.

Celem programu jest:

 • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
 • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia są prowadzone od 16 stycznia do 30 listopada 2020 roku, w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut, dla grup minimum 15-osobowych.

Szkoły z terenu Gminy Nowogrodziec, które  przystąpiły do realizacji programu:

 • Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej – 1 grupa,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie – 2 grupy,
 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu – 3 grupy,
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi – 2 grupy.