stypendia szkolne2

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020 / 2021 przyjmowane są w terminie od 01 do 15 września 2020 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                      w Nowogrodźcu.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm. ) jest ostateczny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Nowogrodziec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy w rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ( art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.).

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność dostarczenia imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

  • podręczniki szkolne
    ● przybory szkolne – piśmiennicze, papiernicze, biurowe np : zeszyty, piórnik, kalkulator, bloki, kredki, flamastry, długopisy itp. ● tornister lub plecak szkolny       ● zestaw komputerowy – komputer, drukarka, tusze do drukarek ● biurko do nauki oraz krzesło     ● płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym ( kursy nauki     języków obcych, gry na instrumencie, zajęcia sportowe)    ● koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.            ● strój galowy          ● strój sportowy wymagany na zajęcia w-f        ● zwrot kosztów dojazdów uczniów szkoły ponadpodstawowej do szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Asnyka 53, pokój nr 8.

Źródło: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.