Informujemy, że w dniu 26 listopada 2020 r.  o godz. 9:30

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XXX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Nowogrodziec ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA;
 2.  w sprawie rozwiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Przemyślany (Ukraina) a Gminą Nowogrodziec( Rzeczpospolita Polska);
 3. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
 4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;
 5. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;
 7. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogrodziec;
 8. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec;
 9. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 10. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Nowogrodziec;
 11. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec;
 12. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec;
 13. w sprawie rozpatrzenia wniosku;
 14. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok;
 15. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec