info dla Mieszkańców zd

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego   pn. „Wydawnictwo żywności unijnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowogrodziec” złożonej  w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zm.)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wydawnictwo żywności unijnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowogrodziec” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej w dalszej części ustawą – tryb pozakonkursowy.

Uznając celowość realizacji zadania przez ww. Stowarzyszenie, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, portalu Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 11), bądź drogą elektroniczną na adres urzad@nowogrodziec.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

>>Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag, załączniki<<