rachmistrz strona410

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. trwa nabór osób chętnych do pracy jako rachmistrz spisowy przy Powszechnym Spisie Rolnym. Czekamy na zgłoszenia. Osobą do kontaktu w sprawie naboru rachmistrzów terenowych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu jest Stanisław Żółtański - koordynator gminny PSR 2020, pok. nr 8 (parter), tel. 75 738 06 97,  e-mail: s.zoltanski@nowogrodziec.pl

POWSZECHNY SPIS ROLNY INFO

W terminie od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r. w całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.

lgd partnerstwo 410

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Ogłoszenie o naborze 1/2020 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

         Termin naboru wniosków: 30.06.2020 – 14.07.2020r.

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
Interpelacje i zapytania radnych.
Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

a)prezentacja raportu;

b) debata nad raportem o stanie gminy:

wystąpienia mieszkańców,
stanowiska Klubów Radnych,
indywidualne wystąpienia radnych,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2019 rok:

a) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;

b) przedstawienie opinii z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca;

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2019 rok,
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2019 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca.

Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
Zakończenie obrad.

 

transmisja z obrad będzie dostępna >>tutaj<<

PSZOK zd

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Strzeleckiej 24  w Nowogrodźcu będzie czynny w następujące dni tygodnia: