Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca odbędzie się 3 lutego br. o godzinie 14.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

W trakcie zawodów swoje umiejętności sportowo-taneczne zaprezentuje grupa Cheerleaders Wrocław.

Zapraszamy serdecznie!

<<<Więcej inforacji - GCKiS w Nowogrodźcu>>>

Serdecznie zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca.

Zawody odbędą się 3 lutego br. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

Początek - godzina 14.00.

Gościem specjalnym będzie grupa taneczna Cheerleaders Wrocław, która wystąpi w przerwach pomiędzy meczami. Zespół uświetnia swoimi pokazami imprezy sportowe w całym kraju. Wystąpił również między innymi w USA na meczu Ligi NBA.

Serdecznie zapraszamy!

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

 

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 450, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2019 roku

 

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
-prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania           
183 000,00 zł

Zadanie nr II w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, itp.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                          
15 000,00 zł

Zadanie nr III w zakresie - działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                   .  
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                         
32 000,00 zł

<<<Więcej informacji - BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu>>>

ferie

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na warsztaty podczas ferii zimowych,

które odbędą się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu!

Zajęcia są bezpłatne! 

FERIE ZIMOWE

Podczas V Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, która odbyła się w dniu 15 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, została podjęta uchwała dotycząca konsultacji w sprawie likwidacji Sołectwa Nowogrodziec.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Łukasza Konrada Izydorczyka została wniesiona do porządku obrad uchwała w ramach inicjatywy uchwałodawczej zgodnie z § 54 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Przewodniczący Rady Miejskiej przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: "Jestem, i nie tylko ja, oburzony sposobem wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji. To przykład działania, który zaprzecza hasłom głoszonym przed wyborami. 27.01.2019 r. to czas wyborów Sołtysa Nowogrodźca. W czasie zebrania wiejskiego będzie konsultowana decyzja o likwidacji sołectwa. Skąd ten niezrozumiały pośpiech? Dlaczego rolnicy mają być pozbawieni reprezentacji?

W związku z zamiarem likwidacji Sołectwa Nowogrodziec została podjęta uchwała większością głosów (6 głosów za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).

Do Państwa uwagi załączamy Uchwałę nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec oraz Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej – Uchwała nr V/29/19:

>>Uchwała nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec<<

>>Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Uchwały nr V/29/19<<