Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski do dnia 22 listopada 2019 r. o dotację na inwestycje w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.

O pomoc, która realizowana  jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020,  może ubiegać się rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli :

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014r., położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.

- w gospodarstwie, którego wnioskodawca jest posiadaczem, musi być prowadzona w celach zarobkowych działalność rolnicza w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie może być prowadzona w celach naukowo-badawczych.

- ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in.:

- wykonanie ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników,

- zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem;

- budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.

- opłat za patenty lub licencje.

 Przy inwestycjach modernizujących istniejące instalacje, konieczne będzie wykazanie, że przyczyniają się one do oszczędności wody na poziomie 10%.

W tym obszarze wsparcia wskazane zostały dokumenty preselekcyjne, których niedołączenie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia:
a) ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,
b) ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne,
c) ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w lit. a,
d) zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

O kolejności przysługiwania pomocy, zdecyduje suma punktów przyznawanych na podstawie określonych w rozporządzeniu wykonawczym kryteriów wyboru.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84.

Piękne centrum Nowogrodźca zd

Miło jest nam Państwa poinformować, że na stronie internetowej "Regionalny Program Operacyjny Wojewódzktwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020" upubliczniono informacje o nowogrodzieckim projekcie rewitalizacji Rynku, jako wyróżniającym się projekcie regionalnym Województwa Dolnośląskiego.

>>>Zapraszamy Państwa do odwiedzenia serwisu Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego<<<

Piękne centrum Nowogrodźca

 

W dniu 2 października 2019 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Kamilem Barczykiem w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego". Podczas podpisania umowy obecny był Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. 

Jeszcze w lipcu 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca, odpowiadając na prośbę Dyrektora SP ZOZ Bolesławiec Kamila Barczyka, złożył deklarację w sprawie wsparcia finansowego zakupu urządzeń diagnostycznych - rezonansu i tomografu dla szpitala powiatowego.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem oraz osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Roberta Relicha w pozyskanie środków finansowych dla gminy, a przede wszystkim w odpowiedzi na jakże istotne potrzeby zdrowotne mieszkańców, przeznaczono z budżetu Gminy Nowogrodziec kwotę 457 740,00 złotych na dofinansowanie pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu powiatowym. Zakończenie realizacji zadania "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego" ustalono do dnia 16 grudnia 2019 roku.

Burmistrz Nowogrodźca przedłożył Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu projekt uchwały dotyczącej dofinansowania rezonansu magnetycznego. Takie urządzenie nowej generacji znacznie poprawi i przyspieszy możliwości diagnostyczne szpitala bolesławieckiego. Posiadanie przez szpital powiatowy własnego rezonansu wpłynie korzystnie nie tylko na diagnostyczne możliwości, lecz również umożliwi zrealizowanie programu badań przesiewowych dla mieszkańców powiatu w celu wczesnego  wykrywania zachorowań na raka. 

Rezonans magnetyczny nowej generacji należy do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie nowotworów już we wczesnym stadium. Za pomocą rezonansu magnetycznego uzyskiwane są obrazy przekrojów narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach.

Na nowy sprzęt złożą się wszystkie gminy powiatu. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby mieszkańców w gminie. 

Pacjenci szpitala, mieszkańcy powiatu bolesławieckiego już nie będą musieli jeździć do szpitali w innych miejscowościach na badanie rezonansem magnetycznym. 

sesja 25.09.2019 zd

Na sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu dnia 25 września 2019 roku Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, przedstawił sprawę wypłaty diet radnym, proponując projekt Uchwały zmieniającej obecnie obowiązujące zasady. Ten wniosek był wynikiem tego, iż Uchwałą Rady Miejskiej z 6 grudnia 2018 roku radni na wniosek Klubu Skutecznie i Razem pod hasłem dyscyplinowania radnych postanowili o potrąceniach 10% diety za nieobecności na sesji lub komisji. Można uniknąć tego potrącenia, jeżeli Łukaszowi Izydorczykowi – Przewodniczącemu Rady, złoży się w terminie pisemne usprawiedliwienie oraz Przewodniczący uzna usprawiedliwienie za zasadne. Niestety system ten jest nieprzejrzysty, a praktyka jego stosowania budzi kontrowersje. Niestety głosami radnych Klubu Skutecznie i Razem wniosek Burmistrza został odrzucony. Tym niemniej kwestię tę możecie Państwo ocenić sami, gdyż prezentujemy wnioski usprawiedliwień radnych zaprezentowane na sesji. Ponadto na początku kadencji zdarzały się sytuacje usprawiedliwiania przez Przewodniczącego Rady nieobecności radnych na ustny i spóźniony wniosek m.in. radnych z Klubu Skutecznie i Razem, co było sprzeczne ze Statutem Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Ponadto trudno uznać za zrozumiałe usprawiedliwienia nieobecności radnego, który w tym samym czasie, jak sam wskazuje, prowadzi zarobkową działalność gospodarczą w innych miejscach Polski i z tego powodu nie będzie uczestniczył w pracach Rady, ale z zachowaniem prawa do diety, a nieusprawiedliwianie tych nieobecności innym radnym i pozbawianie diety radnego wykonującego w tym czasie odpowiedzialną służbę w obronie zdrowia i mienia mieszkańców. Zasadnym jest przy tym wskazać, iż dieta radnego ma za zadanie wyrównać utracone przez radnego zarobki. Tym samorządowcom, którzy wykonują działalność gospodarczą, świadczenie to ma uzupełnić utracone dochody, zaś gdy radny nie pracuje i nie ma swojej firmy, dieta jest rekompensatą zarobków, które mógłby on uzyskać, gdyby nie poświęcił się realizacji zadań płynących z powierzonego mu mandatu.

>>>Wnioski usprawiedliwień radnych zaprezentowane na sesji 25 września 2019 roku<<<

Wniosek usprawiedliwienia radnego zaprezentowany na sesji 1

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 2

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 3

Wniosek usprawiedliwień radnego zaprezentowane na sesji 4

 

SP w Gierałtowie zd

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GIERAŁTOWIE WYGRAŁA MOBILNĄ PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ!