1 MARCA 410

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie Bohaterom niepodległego bytu Państwa Polskiego, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji.

Informujemy,

że w dniu 9 marca 2020 roku o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20

odbędzie się

XXI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 • w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowogrodziec;
 • uchylająca uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec;
 • w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec repatriantowi z Republiki Kazachstanu;
 • w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 Nowogrodźca;
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych;
 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2020 rok;
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • w sprawie zmiany uchwały nr X/66/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowogrodziec na rok szkolny 2019/2020;
 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku;
 • w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Zebrzydowa;
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok;
 • w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska w zakresie podpisania listu intencyjnego w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi do nieruchomości nr 1026/24 w SSE” i „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do nieruchomości nr 1026/24 w SSE”;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2020 rok;
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2020 rok.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>>tutaj<<<

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazuje istotne informacje dla Beneficjentów składających wnioski do Programu „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym maksymalnie dwóch lokali mieszkaniowych z wyodrębnionymi księgami wieczystymi.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, takie jak:

 1.   węzeł cieplny,
 2.   pompa ciepła,
 3.   kocioł gazowy kondensacyjny,
 4.   kocioł olejowy kondensacyjny,
 5.   ogrzewanie elektryczne,
 6.   kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa),
 7.   wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termo-modernizacyjnych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

W zależności od miesięcznego dochodu na osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Osoby, chcące skorzystać z pomocy muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania:

 1. W formie dotacji na:
 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),
 • montaż lub modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 1. W formie pożyczki na:
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Przed wypełnianiem wniosku należy posiadać informacje o:

 • Planowanych kosztach całkowitych wg kosztorysu ofertowego
 • Uzyskanych dochodach (do 30.04.2020 r- obowiązuje dochód za 2018 rok).

Aby wysłać wniosek należy:

 1. wejść na stronę WFOSiGW we Wrocławiu,
 2. otworzyć zakładkę pn: portal.wfosigw.wroclaw.pl,
 3. zarejestrować konto,
 4. zalogować się podając e-mail i utworzone hasło,
 5. zapoznać się z warunkami programu,
 6. pobrać i uzupełnić wniosek,
 7. zapisać wniosek na komputerze (ew. zgrać na nośnik typu pendrive i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w celu sprawdzenia),
 8. wysłać poprawnie sporządzony wniosek w wersji elektronicznej PDF (bez załączników) do WFOŚiGW,
 1. wydrukować, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu.

Poprawnie uzupełniony i podpisany wniosek zostanie wysłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze.

Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć wówczas, gdy wersja papierowa wniosku zostanie dostarczona do WFOŚiGW w Jeleniej Górze.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz   Nowogrodźca
 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 26,10 m², w budynku przy ul. Lubańskiej 2 w Nowogrodźcu, wraz z 1317/10000  udziałem w gruncie w działce nr 251/44 o pow. 0,0121 ha, w obrębie 3 Nowogrodźca:

 1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta JG1B/00036764/4.
 1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu 02 U/M śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 25000,00 zł z tego: wartość lokalu 24.308,00 zł - wartość 1317/10000 udziału w gruncie 692,00 zł.
 1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedanyw przetargu ustnym nieograniczonym.
 1. Przetarg odbędzie się dnia 26.03.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń).
 1. Wadium w kwocie 2500,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie do dnia 23.03.2020r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 1. Cena uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy. 
 1. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 1. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95.
 1. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Na zbycie nieruchomości w dniach 12.11.2019r. i 21.01.2020r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.