Emocje, walka do końca, tego nie zabrakło podczas 22 Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca. Jest to jedna z nielicznych imprez sportowych o tak długiej historii w naszej gminie. Do udziału w zawodach zaproszono wszystkie kluby piłkarskie z terenu gminy Nowogrodziec, które w komplecie stawiły się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Boleslawa Chrobrego w Nowogrodźcu. 

>>Relacja GCKiS w Nowogrodźcu - PIAST Wykroty z pucharem Burmistrza Nowogrodźca<<

Gościem Specjalnym imprezy była grupa Cheerleaders Wrocław, która w przerwach pomiędzy meczami zaprezentowała bardzo wysoki poziom taneczno-sportowy swoich układów. Grupa Cheerleaders Wrocław istnieje od 20 lat i zapraszana jest na największe wydarzenia sportowe organizowane w kraju. Panie uczestniczyły w meczach gwiazd, wydarzeniach towarzyszących Euro 2012 czy siatkarskich MŚ w Polsce. Zatańczyły również na meczu NBA w Waszyngtonie na specjalne zaproszenie polskiego koszykarza Marcina Gortata.

Podczas Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca Panie z grupy Cheerleaders Wrocław zaprezentowały układy taneczne, które prezentują na największych imprezach sportowych w Polsce. Poziom trudności oraz precyzja wykonania wywarły duże wrażenie na kibicach i uczestnikach zawodów.

>>Relacja GCKiS w Nowogrodźcu - CHEERLEADERS WROCŁAW wystąpiły W Nowogrodźcu<<

              Zarządzenie Nr 14/2019
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się harmonogram czynności oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  1. Ustala się harmonogram czynności oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 jednostka nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor jednostki przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu oraz dyrektorom szkół podstawowych, w tym z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 28 stycznia 2019 roku

Harmonogram czynności oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec

jest organem prowadzącym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

Nazwa czynności

Termin realizacji

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

11.02.2019r.

15.02.2019r.

Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

19.02.2019r. o godz. 12.00

     
     

 

Lp.

 

Nazwa czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Termin realizacji

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

25.02. – 13.03.2019r.

do godz. 12.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzają-cych spełnianie przez kandydata warunków na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

14.03. – 15.03.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.03.2019r.

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 19.03. do 25.03.2019r.

do godz. 14.00

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

(w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca )

 

 

Termin realizacji

1.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzają-cych spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

26.03. – 02.04.2019r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych po obu etapach postępowania.

03.04.2019r.

godz. 12.00

3.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 7 dni roboczych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 04.04.2019r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 28 stycznia 2019 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym

 

Zapisy do szkoły podstawowej dzieci z obwodu

Nazwa czynności

Termin realizacji

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej zgodnie z obwodem.

 

11.02.2019r.

08.03.2019r.

 

Lp.

Nazwa czynności

Postępowanie rekrutacyjne

(wolne miejsca dzieci spoza obwodu)

Termin realizacji

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.03. – 22.03.2019r.

do godz. 14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.03. – 27.03.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2019r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 05.04.2019r.

do godz. 14.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

10.04.2019r.

do godz. 14.00

7.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 7 dni roboczych.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 10.04.2019r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

Postępowanie uzupełniające

 

 

Termin realizacji

1.

Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc, jeżeli sytuacja taka występuje.

28.06.2019r.

dot. oddz. przedszk. w SP i klas I SP

12.08.2019r. dot. przedszkola

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.08. – 20.08.2019r.

do godz. 12.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej/ szkoły podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.08. – 23.08.2019r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.08.2019.

godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 27.08.2019r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

28.08.2019r.

godz. 12.00

Mieszkańcy miejscowości Gierałtów i Czerna oraz Parzyc i wsi Kierżno od wielu lat czynnie zabiegali o naprawę dróg powiatowych relacji Gierałtów – Czerna oraz Parzyce – Kierżno.

Modernizacja powyższych dróg od dłuższego czasu stanowiła priorytet w dążeniach Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha do poprawy stanu dróg powiatowych na terenie gminy Nowogrodziec.

W dniu 30 stycznia 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz Wicestarosta Mirosław Horzempa podpisali umowy o wspólnym finansowaniu inwestycji. W ramach zadań remontowane będą drogi na długości 470 mb – Parzyce – Kierżno oraz 380 mb – Czerna – Gierałtów.

Remont będzie polegał na odnowieniu starej nawierzchni wraz z odwodnieniem i poprawą poboczy.

Planowane zakończenie robót to maj 2019 r.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, zadeklarował pokrycie połowy kosztów wykonania zadania.

Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym pracom Mieszkańcy gminy szybciej i bezpieczniej będą mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, miejsc wypoczynku i wybranych instytucji w celu załatwienia niezbędnych spraw.

RAPORT

z wyborów Sołtysów, Zastępców Sołtysów oraz Rad Sołeckich przeprowadzonych w dniu 27 stycznia 2019 r. w sołectwach w Gminie i Mieście Nowogrodziec

Wybory odbyły się w 13 sołectwach na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec. 

Dokonano wyboru Sołtysów, Zastępców Sołtysów i pozostałych członków Rad Sołeckich, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Zastępca

Rada Sołecka

1.

Czerna

Janina Czajkowska

Magdalena Twardowska

Paweł Bochenek

Barbara Grześków

Krzysztof Szewc

2.

Gierałtów

Mariola Orsa

Damian Kozioł

Aneta Wyspiańska

Szymon Zieliński

Radosław Kościuk

Agnieszka Andruchów

Marzena Cudna

3.

Godzieszów

Józefa Szwed

Jan Radziński

Stanisław Kojder

Tadeusz Łyp

Mirosław Zborowski

4.

Gościszów

Ludwik Torba

Lucyna Strączewska

Honorata Misiewicz

Przemysław Jadach

Monika Wojtasik

Kamila Jaworska

Dominika Biłan

5.

Kierżno

Agnieszka Janeczko

Ewelina Berlicka

Anna Majka

Sebastian Drozd

Andrzej Szabla

6.

Milików

Antonina Szelechowicz

Bożena Mierzwa

Joanna Gieryszowska

Anna Szewczyk

Stanisława Oleksy

7.

Nowa Wieś

Robert Zdanowski

Beata Kata

Łukasz Szymczak

Stanisław Sadowski

Agnieszka Sadowska

Daniel Hamkało

Dariusz Drąg

8.

Nowogrodziec

Stanisław Kowalik

Ryszard Lewiński

Anna Janiec

Regina Walęga

Janina Żurawska

9.

Parzyce

Anna Słoma

Katarzyna Kiecenka

Mateusz Herman

Helena Dolecka

Wiesław Szajwaj

Teresa Szczepańska

Stanisław Słoma

10.

Wykroty

Krystyna Proć

Krzysztof Igras

Agnieszka Osip

Barbara Wójtowcz-Prusinowska

Piotr Trzeciak

11.

Zabłocie

Agnieszka Góral

Krzysztof Faltyn

Sebastian Rutkowski

Iwona Góra

Teresa Pal

12.

Zagajnik

Katarzyna Karyszyn

Mariola Krasiej

Maria Rojek

13.

Zebrzydowa

Łukasz Sadowski

Wojciech Pałka

Barbara Różnicka-Kurek

Mariola Sokołowska

Ewa Górak

szkolenie

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami według międzynarodowych metodyk: Prince2 Foundation lub AgilePM Foundation, kończące się egzaminem certyfikującym.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne.

Miejsce szkolenia: BOLESŁAWIEC
Terminy: 15-17.02.2018 - Prince2
22-24.02.2018 - AgilePM

O szczegółach dowiedzą się Państwo telefonicznie: 506 816 531 lub mailowo: dominika.waldheim-zielinska@processteam.pl

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w Bolesławcu!

<<<Regulamin projektu>>>

Plakat Bezpłatne szkolenia Bolesławiec