W dniu 1 września 2018 roku odbyła się XIX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół do Krzeszowa. Hasło towarzyszące tegoorocznej pielgrzymce brzmiało: „Z Maryją dziękujemy za Niepodległą" i nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Około stuosobowa grupa Mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w tym wydarzeniu. Spotkanie rozpoczęło się od katechezy wygłoszonej przez ks. Tomasza Filipka, opiekuna duchowego Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych im. św. o. Pio z Legnicy.

Kolejnym punktem spotkania był koncert organowy w wykonaniu duetu organowego „Ad Libitum Organ Duo".

>>Więcej informacji - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu<<

W dniu 17 września 2018 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN” z Klubem Sportowym Orzeł Gościszów.

Dnia 19 października 2011 roku wpisano do ewidencji klubów sportowych Klub Sportowy Orzeł Gościszów, który jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz mniejszym statutem.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów w sezonie 2017/2018 awansował do A Klasy Seniorów rozgrywek OZPN Jelenia Góra i zgodnie z regulaminem utworzył drużynę juniorów, w której skład wchodzi młodzież z Gościszowa w przedziale wiekowym 15-18 lat. Swoje pierwsze rozgrywki zagrają w Klasie Terenowej Juniorów - Grupy III.

Życzymy serdecznie powodzenia i sukcesów sportowych!

Ogłoszenie Burmistrza Nowogrodźca o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji polegającego na zmianie systemu ogrzewania.

Szczegółowa treść dostępna w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

W miejscowości Czerna przeprowadzono modernizację Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Budynek wygląda jak nowy – z zewnątrz i wewnątrz.

Kompleksowo wyremontowana sala to prawdziwe centrum kultury i miejsce integracji Mieszkańców.

>>Relcja TV Łużyce pn. Wiejski Dom Kultury jak nowy<<

W 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu, jako operatorem Wojewódzkim programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Zagrodnik – Prezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu i Pana Adama Szymczak – Wiceprezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu a Gminą Nowogrodziec reprezentowaną przez Pana Roberta Relicha - Burmistrza Nowogrodźca o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.

„Szkolny Klub Sportowy” to program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym założeniem dodatkowych zajęć sportowych jest ich różnorodność, dająca możliwość uprawiania wielu sportów. Program jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć i sprawność fizyczną.

Celem programu jest:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia są prowadzone od 29 stycznia do 30 listopada 2018 roku, w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut, dla grup minimum 15-osobowych.

Szkoły z terenu Gminy Nowogrodziec, które przystąpiły do realizacji programu:
1) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców mineralnych w Czernej,
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie,
3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,
4) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
5) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.