Dnia 22 stycznia 2019 roku w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom. Sygnatariusze porozumienia to Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Nowogrodziec, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka i Gmina Osiecznica.

Całoroczne i całodobowe schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn znajduje przy al. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu i jest prowadzone przez bolesławiecki oddział PCK. Celem placówki jest zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych oraz pomoc podopiecznym powrotu do życia w społeczności. Schronisko udziela nieodpłatną pomoc psychologiczną, medyczną i prawną.

Zapewnienie schronienia w schronisku, zgodnie z podpisanym porozumieniem, dotyczy mężczyzn z terenu Miasta Bolesławca, Gminy i Miasta Nowogrodziec, jak również gmin: Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica i Gromadka.

Porozumienia zobowiązuje wszystkich sygnatariuszy do partycypacji w kosztach utrzymania schroniska, jako dotacji celowej, jak również ustala dla każdej z gmin ilość miejsc w schronisku. Określono następującą ilość bezdomnych osób, które mogą przebywać w schronisku: Gmina Miejska Bolesławiec -19 miejsc, Gmina Bolesławiec - 6 miejsc, Gmina i Miasto Nowogrodziec - 3 miejsca, Gmina Gromadka - 3 miejsca, Gmina Warta Bolesławiecka - 3 miejsca, Gmina Osiecznica - 1 miejsce.

Podopieczni placówki mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów i spraw życia codziennego.

uwaga rodzice

Specjalny list skierowali do rodziców i opiekunów Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Przedstawili w nim obecnie obowiązujące rozwiązania prawne, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”, a przede wszystkim zaapelowali o odpowiednie wsparcie dla młodych ludzi. 

<<<Zachęcamy do zapoznania się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji>>>

list glownego inspektora sanitarnego i komendanta glownego policji do rodzicw

 

 

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca odbędzie się 3 lutego br. o godzinie 14.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

W trakcie zawodów swoje umiejętności sportowo-taneczne zaprezentuje grupa Cheerleaders Wrocław.

Zapraszamy serdecznie!

<<<Więcej inforacji - GCKiS w Nowogrodźcu>>>

Serdecznie zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca.

Zawody odbędą się 3 lutego br. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

Początek - godzina 14.00.

Gościem specjalnym będzie grupa taneczna Cheerleaders Wrocław, która wystąpi w przerwach pomiędzy meczami. Zespół uświetnia swoimi pokazami imprezy sportowe w całym kraju. Wystąpił również między innymi w USA na meczu Ligi NBA.

Serdecznie zapraszamy!

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

 

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 450, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2019 roku

 

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
-prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania           
183 000,00 zł

Zadanie nr II w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, itp.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                          
15 000,00 zł

Zadanie nr III w zakresie - działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                   .  
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                         
32 000,00 zł

<<<Więcej informacji - BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu>>>