W ubiegłą niedzielę,15 czerwca, odbyło się X Święto Kresowe upamiętniające 73. rocznicę przesiedleń z Kresów Wschodnich. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Antoniego z Padwy w Gierałtowie.

Po nabożeństwie Goście i Mieszkańcy Gierałtowa w asyście pocztów sztandarowych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie wzięli udział w Apelu Pamięci pod pomnikiem ku czci Polaków poległych na Kresach Wschodnich w latach 1939 - 1945.

Po oddaniu hołdu odbył się przemarsz uczestników na plac przy remizie OSP w Gierałtowie, na czele z Nowogrodziecką Orkiestrą Dętą. Program artystyczny rozpoczął się od występu dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca z Nowogrodźca. Charakterystyczny program, nawiązujący do kultury kresowej, zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Uzupełnieniem całości Święta Kresowego był występ Grupy Grażynki z Węglińca.

Podczas festynu odbyły się również dwa turnieje. W pierwszym udział wzięli Strażacy z OSP w Gierałtowie oraz Sympatycy Straży Pożarnej, w drugim - reprezentanci Sołectw z miejscowości Czerna, Godzieszów oraz Gierałtów. Pomiędzy turniejami wystąpili laureaci konkursu organizowanego przez SP w Gierałtowie pod nazwą Mam Talent.

O catering w tym roku zadbali: Rada Sołecka Wsi Gierałtów, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, OSP w Gierałtowie oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich KWISA. Zwieńczeniem wydarzenia była dyskoteka z Dj Sound Wave.

>>>Zapraszamy Państwa do zapoznania się z fotorelacją - GCKiS w Nowogrodźcu<<<

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

ogłoszenie nr 1/2019 – Rozwój działalności gospodarczych

ogłoszenie nr 2/2019 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Uprzejmie informujemy, że na terenie Powiatu Bolesławieckiego są prowadzone punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Z pomocy prawnej można skorzystać w punktach:

I. Punkty prowadzone przez Powiat

1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
a) od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,
b) piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:
1) adwokat Michał Chudzik,
2) adwokat Daria Mularska,
3) adwokat Justyna Olechnowicz,
4) adwokat Agnieszka Śmigalska,
5) adwokat Marcin Zatwarnicki

2. Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53, pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
a) poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 8.00 – 12.00,
b) środy w godz. 8.30 – 12.30,
c) czwartki w godz. 9.00 - 13.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:
1) poniedziałek - radca prawny Daria Ziemiańska - Stanek,
2) wtorek - radca prawny Szymon Biniaszczyk,
3) środa - radca prawny Eliza Polachowska,
4) czwartek - radca prawny Sylwia Mikołajczyk,
5) piątek - radca prawny Sylwia Borodyn

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w ww. punktach po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:
poniedziałek: 7.30 – 17.00,
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
piątek – 7.30 – 14.00.

II. Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze, ul. Stefana Batorego 8, 56 - 200 Góra - organizację pozarządową, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy
w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek: od godz. 15.00 do godz. 19.00,
Wtorek: od godz. 14.30 do godz. 19.00,
Środa od godz. 7.30 do godz. 12.00,
Czwartek od godz. 14.30 do godz. 19.00,
Piątek od godz. 7.30 do godz. 12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni: Szymon Biniaszczyk i Paweł Hryń.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 731 21 07, wew. 33.

2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40, punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnictwo jest świadczone w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek: od godz. 14.00 do godz. 18.00,
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 12.30,
Środa od godz. 13.30 do godz. 18.00,
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 12.30,
Piątek od godz. 10.30 do godz. 15.00.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca: Arkadiusz Krzemiński.

Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 730 10 36.

Na wizytę u prawników osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: a.guzik@powiatboleslawiecki.pl lub k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie podpisuje się podczas wizyty u prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Usługi prawnicze będą zatem dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie osoby uprawnionej składane podczas wizyty u prawnika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
- prawo rodzinne,
- prawo pracy,
- ubezpieczenia społeczne,
- sprawy administracyjne,
- prawo podatkowe,
- sprawy cywilne,
- sprawy karne,
- prawo podatkowe,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica
i Warta Bolesławiecka.