odpady410nowy

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowogrodziec.

CHOINKA 450

Wśród codziennych trosk i obowiązków, w pogoni za kolejną rzeczą z listy przedświątecznych zakupów, zatrzymajmy się na chwilę, aby poczuć świąteczną atmosferę.

choinka 1000

drogi www

18 grudnia 2020 roku zakończono przebudowę dróg gminnych w Nowogrodźcu przy ul. Sosnowej, Grabowej i Osikowej; w Wykrotach przy ul. Parkowej oraz w Zagajniku przy ul. Leśnej.

oświetelenie500

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec w roku 2020 w wyniku, której rozbudowane zostało oświetlenie drogowe w miejscowościach: Nowogrodziec na ulicach: Nowogrodzka, Kolejowa, Szkolna i 1 Maja, Gościszów, Milików, Kierżno, Zebrzydowa, Gierałtów i Nowa Wieś.

 

Informujemy,

  że w dniu 17 grudnia 2020 r.  o godz. 15:00

 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się  

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020.713 ze zm.)

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  4. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.
  1. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec