Gmina Nowogrodziec kontynuuje realizację programu Prace Społecznie Użyteczne. Zgodnie z planem, ustalonym z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem, Strażą Miejską oraz Sołtysami z poszczególnych sołectw, wykonano sprzątanie terenów:

 • Cmentarz Zołnierzy Radzieckich w Nowogrodźcu,
 • teren wokół ludmerów na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Sienkiewicza,
 • teren wokół "LAS- POL" w Zebrzydowej,
 • park w Wykrotach i chodniki dla pieszych w Zebrzydowej,
 • Sala i boisko w Milikowie,
 • przygotowanie placu zabaw pod zabawę Dożynkową w Parzycach,
 • park w Gościszowie,
 • przystanek obok szkoły podstawowej w Gościszowie.    

 W ramach programu Prace Społecznie Użyteczne w dalszym ciągu są realizowane usługi opiekuńcze.

Informujemy, że w Gminie Nowogrodziec jest wydawany co miesiąc Informator Gminny „Kurier Nowogrodźca", w którym chcemy rzetelnie informować Państwa o wydarzeniach ważnych i interesujących dla życia naszej społeczności. 

Informator Gminny „Kurier Nowogrodźca” można bezpłatnie pobrać w:

Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, Punkcie Informacji Turystycznej Edukacyjnej i Kulturalnej w Nowogrodźcu, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu oraz w filiach bibliotek w miejscowościach: Gierałtów, Wykroty, Zebrzydowa, Gościszów, w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu oraz w Filii Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej.

>>>Informator Gminny „Kurier Nowogrodźca” - wrzesień 2019 rok<<<

 

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

 

Zakładanie działalności gospodarczych

 

 1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs
 • Termin składania wniosków: od 09.10.2019 r. do dnia 23.10.2019 r. w godzinach 8:00 – 16:00.
 • Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski
 • Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej na nośniku.  Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
 • Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
 • Wnioski powinny być złożony w dwóch skoroszytach, a wersja elektroniczna w papierowej kopercie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl Link do ogłoszeń :  http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-nr-3-2019/

Konferencja zd

Dom rodzinny kojarzy się z bezpiecznym i ciepłym ogniskiem domowym, chroniącym przed zagrożeniami zewnętrznego świata. Jednak dla wielu to miejsce cierpienia, zagrożenia, poniżenia, lęku, bezradności i rozpaczy. Stanowi to poważny problem, gdyż rodzina jest najważniejszym miejscem w życiu człowieka, gdzie kształtuje się jego osobowość, przekonania, poglądy i system wartości. Istotną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie stanowią relacje pomiędzy jej członkami. Powinny być one oparte na bezpieczeństwie, miłości, życzliwości, prawdzie i zrozumieniu. Zjawisko przemocy prowadzi do poważnego naruszenia zasad współżycia rodzinnego i społecznego, norm moralnych i prawnych oraz tragicznych skutków psychologicznych, a także urazów. Jest ono zjawiskiem dominującym wśród problemów społecznych o dużej szkodliwości.

Rada Europy w 1986 roku podała definicję przemocy domowej: "Działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym z wykorzystaniem przewagi sił lub władzy, godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie fizyczne czy psychiczne, powodujące szkody lub cierpienie".

Rada Miejska w Nowogrodźcu zgodnie z Uchwałą nr LIV/370/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020, którego koordynatorem jest  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. W związku z tym w dniu 16 września 2019 roku w Domu Kultury "PROMYK" w Nowogrodźcu została zorganizowana konferencja pn.: "RODZINA BEZ PRZEMOCY".

Licznie zaproszonych gości powitali Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska.

Prelegenci poruszyli następujące tematy:

- Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy;
- Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lwówku Śląskim;
- Interwencja kryzysowa na przykładzie PCPR w Bolesławcu;
- Działania kuratora sądowego w profilaktyce przemocy w rodzinie;
- Sytuacja dziecka w rodzinie z przemocą;
- Działa profilaktyczne Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Nowogrodźcu.

Konferencja miała na celu uświadomienie, że przemoc jest zjawiskiem zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz jej stabilności. Prelegenci jednogłośnie podkreślili, że aby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom, istotne jest zwiększenie integracji działań i pogłębienie wzajemnej współpracy podmiotów pracujących z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji była upowszechniana wiedza o instytucjach i specjalistach pracujących na terenie gminy i powiatu, tworzących lokalną sieć współpracy. Uczestnikom spotkania zostały udostępnione ulotki i broszury, dotyczące przeciwdziałania przemocy.

Konferencja zdjęcia

Tradycyjnie w pierwszą sobotę września pielgrzymowały do Krzeszowa osoby niepełnosprawne i ich przyjaciele.

Była to już XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Hasło, jakie towarzyszyło tegorocznej pielgrzymce, brzmiało: "Maryja - Oblubienica Ducha Świętego". 

Wszystkie najważniejsze elementy programu odbyły się w Kościele Klasztornym – zarówno Msza Święta, jak i poprzedzająca ją katecheza. 

Prelekcję wygłosił Ks. Artur Trela, dotychczasowy duszpasterz osób niepełnosprawnych, którego obowiązki przejął Ks. Marcin Uryga. Bazylika w tym czasie była wypełniona wiernymi, a co za tym idzie, również modlitwą. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska wraz z pracownikami i około stuosobową grupą mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w liturgii Mszy Świętej.

Tradycyjnie razem z mieszkańcami był Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z małżonką.

W bazylice przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Słowo Boże wygłosił Biskup Marek Mendyk, który mówił: „Od Maryi chcemy uczyć się wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, Ona usprawnia wszystkie nasze niepełnosprawności."

Obecni byli również zaproszeni księża pracujący z osobami niepełnosprawnymi oraz niosący posługę w okolicznych parafiach.

Całość wydarzenia została zwieńczona pięknym koncertem ewangelizacyjnym, podczas którego śpiewał zespół wraz z całą bazyliką. Po uroczystej Mszy Świętej na placu Jana Pawła II przed bazyliką na pielgrzymów oczekiwał ciepły poczęstunek.

Podczas spotkania panowała serdeczna i życzliwa atmosfera.