Dwa zadania inwestycyjne realizowane są w Nowogrodźcu – jedno obok drugiego – chodzi o przebudowę placu manewrowego przy Straży Pożarnej oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >>Relacja TV Łużyce pt. Remont przy centrum kultury i przy OSP<<

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w dniu 8 września 2017 roku podpisał umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie placu manewrowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu oraz zagospodarowaniu terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, jest konsorcjum firm: Axyo.pl sp. z o.o. oraz Filigran Sp. z o.o.

Nawierzchnia placów, drogi dojazdowej oraz chodników przy budynku OSP wykonana jest z betonu wylewanego na mokro (z dylatacjami), ograniczonego częściowo krawężnikami, również wylewanymi na mokro. Ich stan jest niezadawalający z uwagi na przemieszczenia pionowe nawierzchni w okresie zimowym, spowodowane przez niestabilne podłoże. Istniejące krawężniki są częściowo pozapadane i posiadają liczne ubytki dlatego wymagają wymiany na nowe. Kanalizacja deszczowa również wymaga remontu, aby zapewnić odwodnienie wszystkich terenów utwardzonych. W ramach przebudowy wykonany zostanie remont placu manewrowego przy OSP, drogi dojazdowej do garaży tylnych OSP, parkingu znajdującego się z tyłu budynku OSP, chodnika prowadzącego do wejścia głównego OSP na nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonany zostanie również remont systemu odwodnienia placu manewrowego, placu parkingowego i drogi wewnętrznej za pomocą ścieku z kostki granitowej o szerokości 50 cm, jak również regulacja wpustów wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie terenu przy GCKiS w Nowogrodźcu jest konieczne z uwagi na fakt, iż obecnie tereny położone na zapleczu budynku stanowią teren zdewastowany, porośnięty krzakami. Część terenu porośnięta jest trawą, na pozostałej części znajdują się resztki materiałów budowlanych. Teren wygląda nieestetycznie, niemożliwe jest korzystanie z niego. W zakres objętych umową robót wchodzą: uprzątnięcie placu na zapleczu budynku poprzez wycinkę krzewów oraz uporządkowanie terenu, rozbiórka istniejącego chodnika do pomieszczeń na zapleczu budynku, wykonanie ograniczeń dla placu poprzez wykonanie oporników w formie krawężników drogowych, wykonanie ograniczeń bezpośrednio od strony działek sąsiednich w formie obrzeży trawnikowych, wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej, przebudowa chodnika prowadzącego do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku - chodnik z kostki betonowej, wykonanie terenów zielonych, w tym umocnienie skarpy od strony budynku do placu, wykonanie systemu częściowo odbierającego wody opadowe i włączenie go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Wartość podpisanej umowy opiewa na łączną kwotę 428 700,23 zł brutto.

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze rozpoczęty kolejny sezon grzewczy, zwracam się z apelem i prośbą o nie spalanie odpadów  w piecach domowych, kominkach i ogniskach.  

Dym ze spalanych śmieci jest nie tylko uciążliwy ze względu na nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim bardzo toksyczny. Spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Wszystkie niebezpieczne związki powstające w wyniku spalania śmieci gromadzą się w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez osoby spalające, członków  rodziny i  okolicznych mieszkańców. Wnikają do gleby i wód (a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów.

Negatywny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Osadzanie się sadzy mokrej w przewodach kominowych może spowodować jego zapalenie się i być przyczyną zaczadzeń.

Przypominam, że w domowych piecach bezwzględnie nie wolno palić: odpadów z tworzyw sztucznych, gumowych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po farbach, chemikaliach, środkach ochrony roślin, styropianu oraz papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Przypadki spalania odpadów należy zgłaszać na Policję  tel. 757316295, Straż Miejską  tel. 757316419  lub do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu tel. 757380660.  

Apeluję o odpowiedzialność i rozsądek.
Dbajmy o środowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci.

Przypominam, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) cytat art. 191 ustawy „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Kara grzywny za łamanie tego zakazu może wynieść nawet 5 000,00 zł.

                                                                                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                        Robert Relich

Gminne Centrum Kultury i Sportu – Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu organizuje Gminny Konkurs Wiedzy o patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwidze Śląskiej. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów osobą Świętej Jadwigi Śląskiej, poszerzenie wiedzy o jej życiu i działalności oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy!
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 75 73 16 383

                                                                                                            21 września 2017 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajnik przy ul. Partyzantów.
Umowa dotycząca inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Zagajnik została podpisana przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha w dniu 28 lipca 2017 roku. Stan techniczny dróg gruntowych przed realizacją przebudowy uniemożliwiał korzystanie z nich w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwym dla mieszkańców był okres wiosenno - jesienny, w którym drogi były częściowo nieprzejezdne.
Głównym uzasadnieniem dla przebudowy powyższych dróg było uzyskanie dostępności i dojazdu do miejsc zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników nowych dróg, zmniejszenie kosztów utrzymania dróg oraz podwyższenie komfortu jazdy.
Inwestycja obejmowała przebudowę powyższej drogi o długości 380 mb i szerokości 3 m. Została wykonana jedna warstwa nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz poboczami. Odwodnienie dróg zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.
Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 100 000 złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.