Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze rozpoczęty kolejny sezon grzewczy, zwracam się z apelem i prośbą o nie spalanie odpadów  w piecach domowych, kominkach i ogniskach.  

Dym ze spalanych śmieci jest nie tylko uciążliwy ze względu na nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim bardzo toksyczny. Spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Wszystkie niebezpieczne związki powstające w wyniku spalania śmieci gromadzą się w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez osoby spalające, członków  rodziny i  okolicznych mieszkańców. Wnikają do gleby i wód (a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów.

Negatywny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Osadzanie się sadzy mokrej w przewodach kominowych może spowodować jego zapalenie się i być przyczyną zaczadzeń.

Przypominam, że w domowych piecach bezwzględnie nie wolno palić: odpadów z tworzyw sztucznych, gumowych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po farbach, chemikaliach, środkach ochrony roślin, styropianu oraz papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Przypadki spalania odpadów należy zgłaszać na Policję  tel. 757316295, Straż Miejską  tel. 757316419  lub do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu tel. 757380660.  

Apeluję o odpowiedzialność i rozsądek.
Dbajmy o środowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci.

Przypominam, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) cytat art. 191 ustawy „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Kara grzywny za łamanie tego zakazu może wynieść nawet 5 000,00 zł.

                                                                                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                        Robert Relich

Gminne Centrum Kultury i Sportu – Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu organizuje Gminny Konkurs Wiedzy o patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwidze Śląskiej. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów osobą Świętej Jadwigi Śląskiej, poszerzenie wiedzy o jej życiu i działalności oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy!
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 75 73 16 383

                                                                                                            21 września 2017 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajnik przy ul. Partyzantów.
Umowa dotycząca inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Zagajnik została podpisana przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha w dniu 28 lipca 2017 roku. Stan techniczny dróg gruntowych przed realizacją przebudowy uniemożliwiał korzystanie z nich w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwym dla mieszkańców był okres wiosenno - jesienny, w którym drogi były częściowo nieprzejezdne.
Głównym uzasadnieniem dla przebudowy powyższych dróg było uzyskanie dostępności i dojazdu do miejsc zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników nowych dróg, zmniejszenie kosztów utrzymania dróg oraz podwyższenie komfortu jazdy.
Inwestycja obejmowała przebudowę powyższej drogi o długości 380 mb i szerokości 3 m. Została wykonana jedna warstwa nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz poboczami. Odwodnienie dróg zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.
Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 100 000 złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

7 września 2017 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie.

W dniu 14 czerwca 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę dotyczącą przebudowy powyższej drogi o długości 615 mb i szerokości 3 m. Droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiącej połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.

Przebudowa polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni, budowę rowów przydrożnych, przebudowę i budowę przepustów oraz saczków poprzecznych z kruszywa.

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 232 000 złotych, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Na przebudowę powyższej drogi otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 126 000,00 złotych.

Co roku w Nowogrodźcu obchodzone jest Święto Seniora - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W związku z tym wydarzeniem Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich składa serdeczne życzenia wszystkim Seniorom Miasta i Gminy Nowogrodziec.

Coraz częściej organizowane są dla naszych Seniorów rozmaite formy aktywizacji: warsztaty, szkolenia, kursy, wycieczki, spotkania integracyjne czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają Seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

"Życzę wszystkim Seniorom dużo zdrowia, realizacji planów i zamierzeń życiowych. Chciałbym podkreślić dzisiaj, że każdy etap życia ma swój urok. Życzę naszym Seniorom długich lat życia, aby zachowały długo swoją aktywność i dzieliły się z nami swoim doświadczeniem i mądrością!" - powiedział dzisiaj Burmistrz Robert Relich podczas spotkania z Seniorami w Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu.

Życzymy wszystkim Seniorom dużo zdrowia, radości, pogody ducha i spełnienia marzeń!