Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 roku rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

W okresie zimowym i w sezonie grzewczym mieszkańcy często zgłaszają problem nieodebranych odpadów komunalnych z powodu gorącego popiołu w pojemniku, tłumacząc również, że wrzucili do pojemnika zimny popiół.

Nigdy nie należy wrzucać do pojemników gorącego popiołu!

Popiół, który dopiero co opuścił piec, nie tylko zniszczy Państwa pojemnik, ale również może spowodować pożar pojazdu odbierającego odpady.

Decyzję o tym, czy popiół jest dostatecznie zimny, podejmują tylko i wyłącznie pracownicy zespołu odbierającego odpady, gdyż to oni biorą odpowiedzialność nie tylko za pojazd, ale także za siebie.

Samozapłon i pożar w pojeździe bezpośrednio zagraża pracownikom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. W naszej Gminie już kilkakrotnie wystąpił samozapłon pojazdu odbierającego odpady.

Dobrym sposobem wydaje się pozostawienie resztek po procesie spalania w bezpiecznym miejscu do naturalnego wystygnięcia.

Pamiętajmy, że do pojemnika na odpady komunalne nie wrzucamy gorącego popiołu!

Rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 roku każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

W wydarzenie aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

W Bolesławcu Prokuratura Rejonowa oraz przedstawiciele podmiotów zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw będą udzielali informacji o uprawnieniach osób pokrzywdzonych. Z pomocy można będzie skorzystać w budynku Prokuratury przy ulicy Chrobrego, w dniu 21 lutego oraz w dniach od 24 do 28 lutego w godzinach od 10.00 do 15.00.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Adresy siedzib oraz numery telefonów jednostek prokuratury:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9, tel. 75 64 28 430,
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, ul. Matejki 17, tel. 75 64 28 460,
Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 1, tel. 75 64 48 420,
Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim, ul. Obrońców Pokoju 1, tel. 75 78 20 021,
Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, ul. Bolesława Chrobrego 5, tel. 75 73 23 865,
Prokuratura Rejonowa w Lubaniu, ul. Armii Krajowej 31, tel. 75 64 48 460,
Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu, ul. Poniatowskiego 2, tel. 75 64 94 900.

Gmina Nowogrodziec już po raz trzynasty organizuje prace społecznie użyteczne. Na przestrzeni lat, tj. od 2008 roku w wykonywaniu ich uczestniczyło około 350 osób. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Te prace organizowane są przez gminy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. 

Prace wykonywane są odpłatnie przez 10 godzin w tygodniu, czyli 40 godzin w miesiącu. Rodzaje prac, wykonywanych na terenie naszej gminy, to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych, porządki wokół ludmerów, jak również usługi opiekuńcze.

Do prac społecznie użytecznych może zostać skierowana osoba korzystająca z pomocy społecznej, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne, objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej.

W dniu 17 lutego 2020 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. Celem spotkania było omówienie realizacji zadania w roku bieżącym. Dla osób zaangażowanych w realizację projektu Prace społecznie użyteczne, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu BHP.

W tym roku prace wykonywane będą w okresie od 17 lutego 2020 roku do 31 października 2020 roku przez 15 osób z następujących miejscowości: Gościszów - 2 osoby, Milików - 2 osoby, Wykroty - 3 osoby, Godzieszów - 1 osoba, Zebrzydowa - 2 osoby, Nowogrodziec - 4 osoby oraz Parzyce - 1 osoba.

Kleszcze informacja KRUS

Przekazujemy  Państwu informację dotyczącą zagrożeń wywołanych przez kleszcze -
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, Placówka Terenowa w Bolesławcu

kleszcze niebezpieczne informacja

KRUS