Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RYNEK PRACY (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

W gminie Nowogrodziec na 1000 mieszkańców pracuje 226 osób . 39,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,3% mężczyźni.

Bezrobocie rejestrowane w gminie Nowogrodziec wynosiło w 2020 roku 5,6% (6,8% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn).

W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Nowogrodziec wynosiło 4.545,34 PLN, co odpowiada 87,70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowogrodziec 1 363 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 642 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy.

17,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowogrodziec pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).